KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: pedagogika


Ogólnie

Absolwent dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Ma umiejętność komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Ma umiejętność refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe zależne od wybranej specjalności, z możliwością orientacji na konkretną specjalność pedagogiczną.
Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu pedagogiki.

Absolwent studiów II stopnia dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym zorientowanym na konkretną specjalność pedagogiczną. Posiada  umiejętności prowadzenia badań, dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu wybranej specjalności. Jest przygotowany do działalności prospołecznej.


Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

filozofia, psychologia, socjologia, pojęcia i systemy pedagogiczne, historia myśli pedagogicznej, teoretyczne podstawy wychowania, teoretyczne podstawy kształcenia, pedagogika społeczna, antropologia kulturowa, logika, metodologia badań społecznych, współczesne koncepcje filozofii i etyki, współczesne problemy socjologii, współczesne problemy psychologii, andragogika, pedagogika ogólna, pedagogika porównawcza, pedeutologia;

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Ukończenie pedagogiki daje rozległe możliwości znalezienia ciekawej pracy. To zarazem także okazja szybkiego przystosowania się do błyskawicznie zmieniających się warunków na rynku pracy.

Absolwenci pedagogiki (w zależności od specjalizacji) są przygotowani do pracy w:

 • szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli),
 • placówkach oświatowo-wychowawczych,
 • poradniach specjalistycznych,
 • zakładach pracy,
 • służbie zdrowia,
 • instytucjach profilaktyki społecznej,
 • wymiarze sprawiedliwości
jako:
 • specjaliści prowadzący działalność oświatową w placówkach szkolnych i pozaszkolnych (w kraju i zagranicą),
 • pracownicy urzędów pracy, administracji oświatowej,
 • pracownicy domów pomocy społecznej, instytucji, fundacji, stowarzyszeń edukacyjnych,
 • specjaliści w działach szkoleń różnorodnych firm, przedsiębiorstw,
 • nauczyciele religii,
 • eksperci w poradniach rodzinnych.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków