KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: psychologia


Ogólnie

Absolwent powinien posiąść wiedzę i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym psychologii. Powinien wykazać się gruntowną znajomością metodologicznych podstaw diagnostyki psychologicznej, a w szczególności umieć kompetentnie korzystać z gotowych narzędzi diagnostycznych oraz samodzielnie konstruować nowe narzędzia poprawne pod względem psychometrycznym. Absolwent powinien posiąść umiejętność projektowania, realizowania i ewaluacji działań o charakterze aplikacyjnym. Posiadać kompetencje metodologiczne oraz gruntowną znajomość teorii opisujących i wyjaśniających zachowanie człowieka.

Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym w zakresie psychologii.


Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

filozofia z elementami logiki, biologiczne podstawy zachowań, wprowadzenie do psychologii i historii myśli psychologicznej, metodologia badań psychologicznych i statystyka, etyka zawodu psychologa, procesy poznawcze, emocje i motywacje, osobowość, psychologia różnic indywidualnych, psychologia społeczna, psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia, psychometria, diagnoza psychologiczna, pomoc psychologiczna, psychopatologia;

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktyki


Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwent powinien być przygotowany do pełnienia różnych ról społecznych i podejmowania pracy w różnych zawodach.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków