KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: turystyka i rekreacja


Ogólnie

Absolwent powinien posiadać wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych oraz rolniczych – po ukończeniu studiów inżynierskich. Powinien być zaznajomiony z problematyką organizacyjno-prawną oraz geograficzną. Powinien posiadać wiedzę humanistyczną - pozwalającą poznać potrzeby ludzkie oraz zrozumieć związki i procesy społeczne odzwierciedlające się w turystyce i rekreacji, przyrodniczą - dającą podstawy zrozumienia systemu człowiek - środowisko; aktywność ruchową oraz ekonomiczną, organizacyjną i prawną - umożliwiającą ocenę i świadome wykorzystywanie mechanizmów typowych dla gospodarki rynkowej.
Absolwent powinien posiadać umiejętności:
 • kierowania oraz samodzielnego planowania i realizacji złożonych przedsięwzięć organizacyjnych w zakresie turystyki i rekreacji,
 • samodzielnego opracowywania i realizacji imprez turystycznych, zajęć i imprez rekreacyjnych,
 • przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców,
 • swobodnego nawiązywania kontaktów i komunikowania się w co najmniej jednym języku obcym.

Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym umożliwiającym porozumiewanie się w działalności zawodowej.

Absolwent studiów II stopnia powinien posiadać rozszerzoną wiedzę oraz umiejętności umożliwiające podejmowanie samodzielnej działalności menedżerskiej w obszarze turystyki i rekreacji. Powinien być przygotowany do podejmowania decyzji, kreatywnego rozwiązywania problemów związanych z działalnością w sferze turystyki i rekreacji oraz zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi i rekreacyjnymi. Powinien umieć współpracować z ludźmi i kierować zespołami ludzkimi.

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

historia architektury i sztuki, fizjologia człowieka, psychologia, ekologia i ochrona środowiska, prawo, ekonomia, zarządzanie, podstawy turystki, podstawy rekreacji, geografia turystyczna, krajoznawstwo, obsługa ruchu turystycznego, ekonomika turystyki i rekreacji, hotelarstwo, pedagogika czasu wolnego, kształtowanie środowiska i ochrona przyrody, produkcja roślinna i zwierzęca, jakość surowców i produktów spożywczych, żywienie człowieka, historia kultury, socjologia czasu wolnego, regiony turystyczne, informatyka w turystyce i rekreacji, polityka turystyczna, planowanie turystyczne, marketing usług turystycznych i rekreacyjnych, doradztwo turystyczne, produkt turystyczny, zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, bioróżnorodność;

Przynajmniej 50% zajęć powinny stanowić seminaria oraz ćwiczenia audytoryjne, projektowe lub terenowe.


szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktyki


Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Powinien być przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej (w tym o charakterze rolniczym – po ukończeniu studiów inżynierskich) i do pracy w:
 • biurach podróży,
 • hotelach,
 • ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych,
 • centrach rekreacji i odnowy biologicznej,
 • gospodarstwach agroturystycznych i ośrodkach doradztwa rolniczego,
 • administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za rozwój turystyki i rekreacji,
 • organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach,
 • szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków