KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: zdrowie publiczne


Ogólnie

Absolwent posiada wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz nauk medycznych. Rozumie podstawowe problemy zdrowia publicznego, systemy opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk społecznych i medycznych.

Absolwent posiada umiejętności szczegółowe:

 • gromadzenia danych i analizy kosztów ekonomicznych usług medycznych, rehabilitacji, profilaktyki i promocji zdrowia,
 • gromadzenia danych o sytuacji zdrowotnej zbiorowości,
 • identyfikowania i prognozowania zagrożeń i problemów zdrowotnych określonej zbiorowości,
 • kontrolowania i oceny stanu sanitarno-epidemiologicznego na szczeblu krajowym i regionalnym oraz organizowania działań zaradczych i naprawczych,
 • koordynowania działań instytucji,
 • korzystania z fachowego piśmiennictwa obcojęzycznego,
 • merytorycznego i organizacyjnego kierowania zespołami ludzkimi,
 • mobilizowania społeczeństwa do realizowania polityki zdrowotnej państwa na szczeblu lokalnym i krajowym,
 • opracowywania ekspertyz, raportów, referatów i publikacji z zakresu zdrowia publicznego,
 • organizowania i zabezpieczania funkcjonowania struktur usług medycznych w zakresie powszechnego i prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego w obszarze lecznictwa, rehabilitacji, opieki długoterminowej i opieki społecznej,
 • planowania, opracowywania, organizowania oraz oceny skuteczności i ewaluacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia dla różnych środowisk społecznych,
 • prognozowania i kształtowania struktury i wielkości potrzeb zdrowotnych i usług medycznych ludności,
 • realizowania programów dotyczących profilaktyki oraz opieki i rehabilitacji psychospołecznej,
 • realizowania ustawowych kontroli i ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego społeczeństwa i środowiska na szczeblu regionalnym,
 • rozpoznawania biologicznych i środowiskowych uwarunkowań zdrowia człowieka, zbiorowości ludzi oraz wzajemnych między nimi relacji,
 • rozpoznawania biologicznych, środowiskowych, demograficznych, społecznych i psychologicznych zagrożeń zdrowia zbiorowości ludzi,
 • wdrażania i koordynowania programów oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia,
 • wykorzystywania wiedzy o celach i zadaniach zdrowia publicznego w Unii Europejskiej do wzbogacania programów ochrony i promocji zdrowia w środowisku lokalnym,
 • zarządzania – w oparciu o normy prawa i nowoczesne techniki zarządzania – zakładami ochrony zdrowia i instytucjami zajmującymi się szeroko rozumianym zdrowiem publicznym,
 • zarządzania jednostkami Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Medycznego i systemu informacji kryzysowej.

Absolwent studiów II stopnia posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk społecznych i nauk medycznych. Posiada umiejętności umożliwiające włączanie się w realizację zadań profilaktyki i ochrony zdrowia instytucji: państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych – funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia – w zakresie:

 • opieki społeczno-medycznej,
 • promocji zdrowia,
 • edukacji prozdrowotnej,
 • nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,
 • organizowania i administrowania opieki zdrowotnej i pomocy społecznej,
 • podnoszenia stanu zdrowia społeczeństwa.

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

podstawy demografii, nauka o człowieku, propedeutyka medycyny, propedeutyka zdrowia publicznego, podstawy promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, podstawy epidemiologii, ekonomia i finanse, organizacja i zarządzanie, podstawy nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, podstawy ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, podstawy polityki społecznej i zdrowotnej, problemy zdrowia w skali międzynarodowej, ratownictwo medyczne, podstawy żywienia człowieka, podstawy zdrowia środowiskowego, kwalifikowana pierwsza pomoc, prawo, ekonomia, socjologia, psychologia, metodologia badań, ochrona środowiska, biostatyka, pedagogika, elementy zdrowia publicznego, promocja zdrowia i edukacji zdrowotnej, epidemiologia, ekonomika i finansowanie w ochronie zdrowia, organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia, nadzór sanitarno-epidemiologiczny, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, polityka społeczna i zdrowotna, międzynarodowa problematyka zdrowotna, żywienie człowieka, zdrowie środowiskowe, form opieki zdrowotnej, zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia, marketing usług zdrowotnych;

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwent jest przygotowany do pracy w:
 • instytucjach i jednostkach administracji rządowej wszystkich szczebli zajmujących się problematyką zdrowia i szeroko rozumianym zdrowiem publicznym,
 • jednostkach: nadzoru sanitarnego, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ochrony i kontroli środowiska oraz działających w Zintegrowanym Systemie Ratownictwa Medycznego,
 • instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych,
 • podmiotach zajmujących się ochroną i promocją zdrowia,
 • instytucjach badawczych zajmujących się problematyką zdrowia publicznego.

Absolwent posiada kompetencje do pełnienia funkcji kierowniczych w:

 • instytucjach realizujących zadania z zakresu zdrowia publicznego,
 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych,
 • instytucjach rządowych i samorządu terytorialnego,
 • organizacjach pozarządowych,
 • nadzorze sanitarnym – Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • instytucjach działających na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.
Absolwent jest przygotowany do pełnienia roli eksperta, doradcy lub konsultanta w: jednostkach rządowych i samorządowych wszystkich szczebli, instytucjach pozarządowych oraz stowarzyszeniach i fundacjach.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków