KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: wzornictwo


Ogólnie

Absolwent powinien posiadać wiedzę z zakresu sztuki, nauk humanistycznych i technicznych oraz umiejętności projektowe niezbędne do wykonywania zawodu projektanta wzornictwa.
Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu wzornictwa.

Absolwent studiów II stopnia powinien posiadać pogłębioną wiedzę z zakresu metodyki projektowania, techniki oraz sztuki. Powinien umieć uzasadniać decyzje projektowe. Powinna go cechować pogłębiona refleksja wobec zjawisk kultury i zagadnień techniki oraz twórcza i etyczna postawa.


Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

historia sztuki, wzornictwa i kultury, plastyka, techniki wspomagające projektowanie, wiedza o człowieku, wiedza o projektowaniu, wiedza techniczna, podstawy projektowania, projektowanie wieloaspektowe, filozofia, historia kultury, plastyka w projektowaniu, wiedza o człowieku w projektowaniu, organizacja procesu projektowego, projektowanie;

Co najmniej 40 % zajęć powinno mieć charakter warsztatowo-projektowy.


szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwent powinien być przygotowany do:
  • prowadzenia samodzielnej praktyki projektowej,
  • pracy w zespole projektowym,
  • pracy w zespole interdyscyplinarnym,
  • podejmowania prac badawczych i organizacyjnych z zakresu wzornictwa,
  • pracy artystycznej.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków