KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: instrumentalistyka


Ogólnie

Absolwent jest wszechstronnie wykształconym muzykiem – instrumentalistą, posiadającym niezbędna wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie swej dyscypliny artystycznej, zapewniającą przygotowanie do samodzielnej pracy estradowej. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Absolwent studiów II stopnia posiada szeroką wiedzę:
  • teoretyczną i praktyczną umożliwiającą samodzielną interpretację i działalność estradową,
  • z zakresu solowej, kameralnej i orkiestrowej literatury muzycznej,
  • z zakresu bazy historycznej wykonywanych utworów.

Kierunek instrumentalistyka możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

kształcenie słuchu, literatura muzyczna, historia muzyki, analiza dzieła muzycznego, chór/zespół orkiestrowy, instrument główny, kameralistyka, propedeutyka muzyki współczesnej, metodologia pracy naukowej, literatura specjalistyczna;

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktyki


Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli) jest przygotowany do pracy w szkolnictwie.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków