KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: bezpieczeństwo narodowe


Ogólnie

Absolwent powinien posiadać ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Powinien rozumieć oraz umieć analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Powinien znać istotę bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowania. Powinien znać zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa. Powinien umieć rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz udostępniać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, a także uczestniczyć w pracy zespołowej.
Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.

Absolwent studiów II stopnia powinien posiadać rozszerzoną wiedzę i umiejętności twórczego rozwiązywania problemów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego – również w sytuacjach niestandardowych, na podstawie niekompletnych informacji. Zdobytą wiedzę i umiejętności powinien umieć wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Powinien umieć kompetentnie i zgodnie z zasadami etyki kierować pracą zespołów ludzkich i organizować operacje reagowania kryzysowego.


Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

filozofia, historia, geografia, ekonomia, wiedza o państwie i prawie, administracja, organizacja i zarządzanie, współczesne systemy polityczne, teoria bezpieczeństwa, prawne podstawy bezpieczeństwa, polityka bezpieczeństwa, strategia bezpieczeństwa, system bezpieczeństwa narodowego, zarządzanie kryzysowe, logistyka w sytuacjach kryzysowych, międzynarodowe stosunki polityczne, międzynarodowe stosunki wojskowe, socjologia, psychologia zagrożeń, historia bezpieczeństwa, geografia bezpieczeństwa, prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej, międzynarodowe stosunki ekonomiczne, regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa, strategia bezpieczeństwa narodowego, zarządzanie kryzysowe, zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych, metodologia badań bezpieczeństwa;

Przynajmniej 50% zajęć powinny stanowić seminaria, ćwiczenia lub konwersatoria.

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwent jest przygotowany do pracy w:
  • strukturach administracji publicznej,
  • organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych,
  • zespołach reagowania kryzysowego,
  • instytucjach badawczych, oświatowych i akademickich zajmujących się problematyką bezpieczeństwa.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków