KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: polityka społeczna


Ogólnie

Absolwent powinien uzyskać podstawową wiedzę o:
 • przyczynach i przejawach problemów i kwestii społecznych,
 • sposobach zapobiegania, rozwiązywania i łagodzenia problemów i kwestii społecznych,
 • instrumentach prawnych i finansowych polityki społecznej,
 • zadaniach i funkcjonowaniu instytucji sfery społecznej.
Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk społecznych.

Absolwent powinien posiadać umiejętności:

 • zbierania i krytycznej analizy procesów powstawania i rozwiązywania problemów i kwestii społecznych oraz informacji o głównych grupach zagrożonych marginalizacją społeczną,
 • udzielania pomocy i wsparcia osobom, rodzinom i grupom wymagającym interwencji,
 • sporządzania projektów socjalnych,
 • prognozowania przebiegu procesów społecznych,
 • ewaluacji interwencji różnych podmiotów,
 • stosowania zaawansowanej wiedzy z zakresu polityki społecznej,
 • badania i dokonywania pogłębionej analizy rzeczywistości społecznej,
 • projektowania rozwiązań indywidualnych i grupowych problemów społecznych,
 • poszukiwania nowatorskich sposobów realizacji zadań różnych podmiotów polityki społecznej,
 • animowania współpracy z europejskimi strukturami kreującymi i realizującymi zadania z zakresu polityki społecznej.
 • korzystania z programów komputerowych i literatury obcojęzycznej.

Kierunek polityka społeczna możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

logika, zarządzanie, ekonomia, socjologia, prawo, instytucje europejskie, psychologia społeczna, administracja publiczna, wprowadzenie do polityki społecznej, metody i techniki badań społecznych, finanse publiczne, demografia, polityka społeczna w Unii Europejskiej, zabezpieczenie społeczne, prawo pracy, służby społeczne i praca socjalna, polityka rynku pracy, polityka społeczna wobec rodziny, polityka gospodarcza, ewaluacja w polityce społecznej, historia społeczna i gospodarcza, komunikacja interpersonalna, teoria polityki społecznej, kwestie społeczne, techniki zarządzania, strategia rozwoju społecznego, lokalna polityka społeczna, międzynarodowa polityka społeczna;

Przynajmniej 40% zajęć powinno być prowadzone w formie seminariów, konwersatoriów lub ćwiczeń.


szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwent powinien być przygotowany do realizacji zadań operacyjnych z zakresu polityki społecznej w instytucjach państwowych, strukturach samorządowych i organizacjach pozarządowych. Powinien być przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych w różnych instytucjach sfery społecznej.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków