KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: zarządzanie i inżynieria produkcji


Ogólnie

Studia magisterskie na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji mają charakter interdyscyplinarny i łączą przygotowanie inżynierskie z określonej dziedziny: budowy maszyn, budownictwa, inżynierii chemicznej, elektrotechniki i elektroniki, rolnictwa, transportu, towaroznawstwa, ochrony środowiska i innych z przygotowaniem w zakresie organizacji i zarządzania, prawa i finansów.
Kwalifikacje absolwenta studiów inżynierskich kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji obejmują:
 • wiedzę merytoryczną z zakresu:
 • odpowiedniej dziedziny inżynierskiej,
 • podstaw wiedzy ekonomicznej i menedżerskiej,
 • umiejętności:
 • z danej dziedziny inżynierskiej,
 • z zakresu zarządzania - zarządzanie funkcjami technicznymi, takimi jak: projektowanie nowych systemów produkcyjnych, eksploatacyjnych, obiektów, systemów zarządzania, dobór i szkolenie personelu, ocena osiąganych wyników wraz z controlingiem technicznym i zarządzaniem kosztami, projektami (consulting przemysłowy i doradztwo), marketing, logistyka, dystrybucja, zarządzanie kapitałem i inwestycjami rzeczowymi,
 • organizowania i prowadzenia prac badawczych i rozwojowych, w szczególności projektowania i wdrażania innowacji technologicznych i organizacyjnych.

Absolwenci studiów I stopnia posiadają wiedzę w wybranym zakresie inżynierii produkcji oraz nauk ekonomicznych i o zarządzaniu. Absolwenci posiadają umiejętności menadżerskie oraz rozwiązywania zagadnień z wybranego zakresu inżynierii produkcji, w tym:

 • projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych,
 • nadzorowania obiektów i systemów zarządzania,
 • doboru i szkolenia personelu,
 • zarządzania kosztami, finansami i kapitałem,
 • zarządzania przedsiębiorstwem,
 • marketingu,
 • logistyki,
 • zarządzania inwestycjami rzeczowymi,
 • formułowania zadań z zakresu technologii zarządzania i finansów, transferu technologii i innowacyjności.
Absolwenci studiów powinni znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.

Absolwenci studiów II stopnia uzyskują zaawansowaną wiedzę inżynierską z wybranego zakresu inżynierii produkcji oraz z zakresu organizacji i zarządzania, w tym:

 • zarządzania funkcjami technicznymi,
 • projektowania nowych procesów i systemów produkcyjnych, eksploatacyjnych, obiektów i systemów zarządzania,
 • doboru i szkolenia personelu,
 • oceny osiąganych wyników,
 • kontroli technicznej, zarządzania kosztami i projektami oraz doradztwa przemysłowego,
 • marketingu,
 • logistyki i dystrybucji,
 • zarządzania kapitałem i inwestycjami rzeczowymi,
 • rozwiązywania zadań technologicznych,
 • zarządzania i finansów, transferu technologii oraz innowacyjności.

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

matematyka, statystyka i badania operacyjne, fizyka lub chemia, mikro- i makroekonomia, prawo gospodarcze, marketing, ekologia i zarządzanie środowiskowe, zarządzanie, finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów, zarządzanie produkcją i usługami, zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, logistyka w przedsiębiorstwie, nauka o materiałach, projektowanie inżynierskie i grafika inżynierska, procesy produkcyjne, automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, metrologia, informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich, zarządzanie strategiczne, organizacja systemów produkcyjnych, zintegrowane systemy zarządzania, prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie, zarządzanie projektem i innowacjami, systemy wspomagania decyzji i zarządzania wiedzą;

Przynajmniej 50% zajęć powinny stanowić seminaria, ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne i projektowe lub pracownie problemowe.

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwenci są przygotowani do:
 • twórczej działalności w wybranym zakresie inżynierii produkcji oraz zarządzania,
 • podejmowania innowacyjnych inicjatyw i decyzji oraz do samodzielnego prowadzenia działalności w wybranym zakresie inżynierii produkcji w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach,
 • podejmowania działalności gospodarczej,
 • kierowania zespołami działalności twórczej w wybranym zakresie inżynierii produkcji oraz zespołami w sferze gospodarczej, administracji oświatowej, samorządowej, państwowej lub bankowości,
 • organizowania i prowadzenia prac badawczych i rozwojowych, w szczególności projektowania i wdrażania innowacji technologicznych i organizacyjnych,
 • doradztwa technicznego i organizacyjnego w wybranym zakresie inżynierii produkcji.
Absolwenci powinni umieć współpracować z ludźmi oraz być przygotowani do kierowania zespołami oraz zarządzania placówkami projektowymi, gospodarczymi i personelem w przedsiębiorstwach przemysłowych.

Absolwenci mogą pracować w:

 • małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach zajmujących wybranym zakresem inżynierii produkcji,
 • jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się wybranym zakresem inżynierii produkcji,
 • innych jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne,
 • instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii produkcji oraz organizacji i zarządzania.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków