KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: archeologia


Ogólnie
Archeologia pozwala na połączenie zainteresowań historycznych z pasją poszukiwania, odkrywania wciąż nowych materialnych śladów i pamiątek minionych epok, ich interpretowania. Studiowanie archeologii to także okazja do poznania najnowszych technik badawczych, opartych również na ustaleniach uczonych z wielu innych dziedzin.
Absolwent posiada wiedzę z zakresu archeologii poszczególnych epok i okresów oraz nauk pokrewnych. Zna metody i techniki prac wykopaliskowych oraz dokumentacyjnych. Posiada wiedzę źródłoznawczą umożliwiającą ocenę chronologii i przynależności kulturowej znalezisk archeologicznych. Zna podstawowe zabiegi konserwacji zabytków i zasady muzealnego opracowywania zbiorów.

Absolwent studiów II stopnia posiada gruntowną i wszechstronną wiedzę z wybranych działów archeologii. Zna metody i osiągnięcia nauk pokrewnych archeologii – humanistycznych i przyrodniczych. Posiada umiejętności posługiwania się metodami właściwymi dla tych nauk. Absolwent posiada umiejętności stosowania i rozwijania wiedzy specjalistycznej – w sferze źródłoznawczej i teoretycznej. Zna zasady organizowania i funkcjonowania zespołów badawczych w stopniu umożliwiającym wykonywanie zawodu archeologa – zgodnie z przepisami wykonawczymi do Ustawy o Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu archeologii w stopniu niezbędnym do wykonywania zawodu.

Kierunek archeologia możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?
archeologia prahistoryczna poszczególnych okresów i rejonów, archeologia historyczna wybranych rejonów i okresów, nauki o środowisku, nauki o człowieku, techniki zdobywania i przetwarzania informacji, przedmioty propedeutyczne archeologii, muzealnictwo, konserwatorstwo i popularyzacja archeologii, język obcy nowożytny (do wyboru), filozofia lub inny przedmiot ogólnohumanistyczny, język obcy starożytny, wychowanie fizyczne lub inne zajęcia typu sportowo-rekreacyjnego ;

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy
Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi wykonywanie prac technicznych w trakcie badań archeologicznych i prac laboratoryjno-inwentaryzacyjnych w placówkach gromadzących zbiory zabytków archeologicznych.

Nabyte umiejętności pozwalają absolwentom na podjęcie pracy w muzealnictwie, służbach konserwatorskich lub w wyspecjalizowanych firmach nastawionych na ratownicze badania wykopaliskowe.

Absolwenci archeologii zatrudniani są na przykład jako:
  • pracownicy instytucji naukowych,
  • pracownicy muzeów i innych instytucji zajmujących się gromadzeniem oraz upowszechnianiem obiektów zabytkowych i muzealnych,
  • specjaliści w placówkach konserwatorskich.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków