KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: fizjoterapia

Ogólnie


Absolwenci studiów jednolitych magisterskich powinni uzyskać wykształcenie i przygotowanie zawodowe – zgodne z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia – do samodzielnej pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce i w celach leczniczych oraz uprawnienia do podjęcia specjalizacji z zakresu fizjoterapii. Powinni posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi oraz być na tyle sprawni fizycznie, by móc poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia fizyczne z tymi osobami. Absolwenci powinni uzyskać wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej, planowania i kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej, prowadzenia badań i włączania się w pracę zespołów badawczych, kierowania zespołem terapeutycznym, organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną, szkolenia zawodowego w zakresie podstawowych procedur fizjoterapeutycznych i nauczania przedmiotów zawodowych.

Absolwenci powinni posiadać wiedzę i umiejętności niezbędne do:

  • kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów,
  • nienagannego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych,
  • dostosowywania swych działań do nadrzędnych celów rehabilitacji w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych oraz kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii.

Absolwenci powinni znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.


Studia w skrócie

Co będziesz studiować?


anatomia prawidłowa człowieka, biologia medyczna, fizjologia, biochemia, biofizyka, biomechanika, kinezjologia, psychologia, patologia ogólna, pedagogika, kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu, kinezyterapia, terapia manualna, fizykoterapia, masaż leczniczy, fizjoterapia ogólna, podstawy fizjoterapii klinicznej, fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu, fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych,  zaopatrzenie ortopedyczne, genetyka, farmakologia, metodologia badań, historia rehabilitacji, filozofia, bioetyka, psychologia kliniczna i psychoterapia, pedagogika specjalna, socjologia niepełnosprawności i rehabilitacja, dydaktyka fizjoterapii, demografia i epidemiologia, zdrowie publiczne, prawo, ekonomia i systemy ochrony zdrowia, zarządzanie i marketing, metody specjalne fizjoterapii, medycyna fizykalna i balneoklimatologia, diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji, protetyka i ortotyka, aktywność ruchowa adaptacyjna, sport osób niepełnosprawnych;

Co najmniej 75% godzin przeznaczonych na nauczanie treści w zakresie: kinezyterapii, terapii manualnej, fizykoterapii, masażu leczniczego, podstaw fizjoterapii klinicznej, fizjoterapii klinicznej w dysfunkcjach narządu ruchu, fizjoterapii klinicznej w chorobach narządów wewnętrznych, medycyny fizykalnej i balneoklimatologii oraz diagnostyki funkcjonalnej i programowania rehabilitacji powinno być realizowane w formie ćwiczeń (ćwiczeń klinicznych).

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktyki
 


Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?

Perspektywy pracy


Absolwenci mogą pracować w:

  • placówkach służby zdrowia,
  • ośrodkach dla osób niepełnosprawnych,
  • ośrodkach sportowych,
  • jednostkach badawczych,
  • administracji państwowej i samorządowej,
  • szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).

 

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków