KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: towaroznawstwo


Ogólnie
Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu towaroznawstwa, opakowalnictwa i przechowalnictwa, a także fizyki, chemii, mikrobiologii, biochemii, makro- i mikroekonomii, zarządzania, zarządzania jakością oraz oceny jakości produktów.
Posiadają umiejętności:
 • aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej,
 • kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone,
 • zakładania małych firm i zarządzania nimi,
 • radzenia sobie z zagadnieniami prawnymi w zakresie działalności gospodarczej.
Absolwenci znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadają umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.

Absolwenci studiów I stopnia przygotowani są do:
 • oceny jakości produktów spożywczych i przemysłowych z wykorzystaniem metod laboratoryjnych,
 • nadzorowania systemów zarządzania: jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie,
 • przeprowadzania analizy cyklu trwania produktu,
 • oceny oddziaływania produktu na środowisko.
Absolwenci studiów inżynierskich posiadają wiedzę z zakresu: towaroznawstwa i zarządzania jakością, aparatury i inżynierii procesów produkcyjnych, a także zarządzania zasobami ludzkimi w przemyśle oraz małych i średnich przedsiębiorstwach. Posiadają umiejętności oceny doboru materiałów inżynierskich i technologii do różnych zastosowań oraz oceny własności produktów.
Są przygotowani do:
 • udziału w projektowaniu, budowie, integracji i rozwoju systemów zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • opracowywania i wdrażania założeń zintegrowanej polityki produktowej,
 • oceny jakości produktów spożywczych i przemysłowych z wykorzystaniem metod laboratoryjnych,
 • przeprowadzania analizy cyklu trwania produktu,
 • oceny oddziaływania produktu i procesu technologicznego na środowisko.
Absolwenci studiów II stopnia posiadają umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą oraz rozwiązywania problemów z zakresu kształtowania, ochrony i oceny jakości produktu, zarządzania produktem oraz diagnozowania roli i pozycji produktu na rynkach konsumpcyjnych i przemysłowych. Posiadają umiejętności zarządzania zespołami ludzkimi w środowiskach przemysłowych oraz małych i średnich przedsiębiorstwach. Potrafią wykazywać inicjatywę twórczą i podejmować decyzje oraz rozwiązywać problemy prawne i administracyjne jednostek gospodarczych.
Absolwenci są przygotowani do:
 • kształtowania jakości produktów poprzez uczestnictwo w projektowaniu produktów, wyborze surowców i technologii oraz doborze parametrów produktów uzasadnionych technologicznie, ekologicznie i ekonomicznie,
 • ochrony i kontroli jakości produktów,
 • uczestniczenia w procesach zarządzania produktem w portfelu przedsiębiorstwa i na rynku,
 • prognozowania i wyjaśniania zdarzeń, zjawisk, procesów i struktur współczesnej gospodarki rynkowej,
 • rozwiązywania problemów i zagadnień związanych z funkcjonowaniem podmiotu gospodarczego oraz jego relacjami z otoczeniem,
 • podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji dotyczących kształtowania, ochrony i oceny jakości oraz zarządzania produktem,
 • samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej – także działalności w małych i średnich przedsiębiorstwach. 
Absolwenci dysponują umiejętnościami współpracy z ludźmi, kierowania zespołami, zarządzania placówkami projektowymi i gospodarczymi oraz zarządzania personelem w przedsiębiorstwach i innych instytucjach.

Kierunek towaroznawstwo możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?
matematyka, chemia i fizyka, biochemia i mikrobiologia, nauka o materiałach i inżynieria materiałowa, grafika inżynierska (inż.), towaroznawstwo, statystyka matematyczna, metody oceny produktów, opakowalnictwo i przechowalnictwo, ochrona środowiska, makro- i mikroekonomia, zarządzanie i marketing, zarządzanie jakością, elementy prawa, technologia materiałowa, aparatura i inżynieria procesów produkcyjnych, towaroznawstwo szczegółowe, zarządzanie jakością, statystyczne sterowanie procesem, zarządzanie produktem, ekonomia menedżerska;

Przynajmniej 50% zajęć powinny stanowić seminaria, ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne i projektowe lub pracownie problemowe.

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy
Absolwenci mogą pracować w:
 • jednostkach certyfikacyjnych oraz inspekcji jakości handlowej i sanitarnej,
 • urzędach celnych,
 • firmach produkcyjnych i przedsiębiorstwach jako specjaliści do spraw zarządzania przez jakość oraz zarządzania produktem i marką,
 • jednostkach doradczych i komórkach organizacyjnych związanych z nadzorem operacyjnym w zakresie zapewnienia jakości i zarządzania jakością oraz ochroną środowiska,
 • laboratoriach analitycznych i jednostkach kontrolno-pomiarowych,
 • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu jakości produktów i usług.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków