KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: edukacja techniczno-informatyczna


Ogólnie

Studiując edukację techniczno-informatyczną zdobędziesz wiedzę z  zakresu inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn oraz informatyki, a także – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii. Absolwenci posiadają umiejętności korzystania z wiedzy w pracy i życiu codziennym, komunikowania się z otoczeniem i aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej. Po ukończeniu studiów II stopnia posiądziesz znajomość metodyki badawczej oraz zarządzania zespołami ludzkimi w środowiskach przemysłowych.

Studia licencjackie przygotowują do obsługi i administrowania szkolnymi systemami informatycznymi oraz systemami informatycznymi w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz administracji oświatowej, samorządowej i państwowej, a także do nauczania przedmiotów technicznych oraz informatyki w szkołach podstawowych i gimnazjalnych –  po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

Absolwenci studiów inżynierskich posiadają wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w różnych gałęziach przemysłu, administracji gospodarczej i nauce oraz posiadają umiejętności kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, zakładania małych i średnich przedsiębiorstw i zarządzania nimi w ramach działalności gospodarczej. 

Są przygotowani do:
 • administrowania i obsługi systemów informatycznych w przemyśle, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej, bankowości oraz w szkolnictwie,
 • obsługi oprogramowania specjalistycznego, stosowanego w przemyśle, szkolnictwie lub bankowości, prac wspomagających projektowanie inżynierskie w przemyśle oraz przemysłowym zapleczu badawczym,
 • zarządzania zespołami ludzkimi w przemyśle oraz jednostkach gospodarczych,
 • nauczania przedmiotów technicznych oraz informatyki w szkołach podstawowych i gimnazjalnych – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.
Studia II stopnia przygotowują do:
 • twórczej działalności w zakresie inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn oraz informatyki i komputerowego wspomagania prac inżynierskich oraz działalności dydaktycznej (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej), a także kierowania zespołami działalności twórczej w tym zakresie,
 • obsługi systemów informatycznych oraz systemów komputerowego wspomagania prac inżynierskich i procesu dydaktycznego po ukończeniu specjalności nauczycielskiej,
 • projektowania procesów technologicznych w zakresie inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej i budowy maszyn oraz zarządzania procesami technologicznymi w tym zakresie,
 • podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji,
 • samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, a także działalności w małych i średnich przedsiębiorstwach,
 • pracy dydaktycznej w zakresie przedmiotów technicznych i informatycznych w szkolnictwie podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

matematyka, fizyka, chemia, zarządzanie środowiskiem, organizacja pracy, zarządzanie i ergonomia, ekonomia, nauka o materiałach, inżynieria wytwarzania, mechanika techniczna oraz wytrzymałość materiałów, grafika inżynierska oraz konstrukcja eksploatacji maszyn, informatyka i systemy informatyczne, programowanie i programy użytkowe, techniki multimedialne, sieci komputerowe i aplikacje sieciowe, komputerowe wspomaganie w technice i nowoczesne techniki informatyczne, elektrotechnika i elektronika, zarządzanie produkcją, usługami i personelem, kształtowanie i badania struktury i własności materiałów, automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych, mechatronika i napędy maszyn, komputerowe wspomaganie w dydaktyce;

Przynajmniej 50% zajęć powinny stanowić ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne i projektowe, seminaria lub pracownie problemowe.

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwenci przygotowani są do pracy w:
 • administracji oświatowej, samorządowej, państwowej i gospodarczej,
 • bankowości,
 • biurach projektowych i doradczych,
 • instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • instytucjach tworzących i eksploatujących komputerowe systemy informatyczne,
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn, informatyki, pedagogiki i komputerowego wspomagania w technice i dydaktyce,
 • małych i średnich jednostkach gospodarczych,
 • przedsiębiorstwach przemysłowych,
 • szkolnictwie podstawowym i ponadpodstawowym – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków