KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: informatyka i ekonometria


Ogólnie
Absolwent powinien:
  • dysponować podstawową wiedzą merytoryczną z zakresu szeroko rozumianej ekonomii, zarządzania i finansów;
  • znać metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbędne do analizy zjawisk gospodarczych w skali mikro- i makroekonomicznej
  • umieć podejmować racjonalne decyzje we wszelkiego rodzaju podmiotach i organizacjach gospodarczych,
  • posiadać wiedzę z zakresu informatyki ekonomicznej – w szczególności projektowania, programowania i wdrażania systemów informatycznych oraz administrowania sieciami komputerowymi.
Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów, matematyki stosowanej oraz informatyki.

Absolwent studiów II stopnia powinien znać metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbędne do zaawansowanej analizy zjawisk gospodarczych w skali mikro- i makroekonomicznej, jak również do podejmowania racjonalnych decyzji we wszelkiego rodzaju podmiotach i organizacjach gospodarczych. Powinien posiadać umiejętności w zakresie projektowania i wdrażania zaawansowanych systemów informatycznych i baz danych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych oraz formułowania strategii ich informatyzacji.

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?
ekonomia, prawo, zarządzanie, informatyka ekonomiczna, rachunkowość, finanse, analiza matematyczna, algebra liniowe, statystyka opisowa i ekonomiczna, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, ekonometria, matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, badania operacyjne, programowanie komputerowe, projektowanie systemów informatycznych, bazy danych, prognozowanie i symulacja, analiza wielowymiarowa, metoda reprezentacyjna, ekonometria dynamiczna i finansowa, ekonomia matematyczna, metody aktuarialne, analiza statystyczna w badaniach rynku, sieci komputerowe, inżynieria oprogramowania, systemy informacyjne zarządzania;

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy
Absolwent powinien być przygotowany do pracy we wszystkich podmiotach gospodarczych i instytucjach, w których wymagane jest stosowanie narzędzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych, a także posiadać umiejętności niezbędne do prowadzenia zaawansowanej działalności doradczej, jak również do realizowania prac o charakterze twórczym.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków