KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: oceanotechnika


Ogólnie

Absolwenci studiów posiadają podstawową wiedzę z zakresu nauk matematyczno-fizycznych, nauk technicznych – w zakresie budowy i eksploatacji statków, okrętów i obiektów oceanotechnicznych – oraz z ekonomii, organizacji produkcji i marketingu.
Absolwenci studiów powinni znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki oceanotechnicznej.

Absolwenci studiów II stopnia uzyskują zaawansowaną wiedzę ogólnotechniczną oraz umiejętności niezbędne do jej twórczego wykorzystania w projektowaniu, budowie, remontach i eksploatacji statków, obiektów oceanotechnicznych i systemów występujących w szeroko rozumianej gospodarce morskiej.


Kierunek oceanotechnika możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

matematyka, fizyka, mechanika, elektrotechnika i elektronika, grafika inżynierska, materiałoznawstwo i technika wytwarzania, termodynamika, podstawy konstrukcji maszyn, podstawy automatyki, ekonomia i zarządzanie, inżynieria jakości i ochrony środowiska, podstawy projektowania, konstrukcja i budowa okrętów, systemy energetyczne i pomocnicze okrętów, probabilistyka i modelowanie matematyczne w oceanotechnice, podstawy oceanologii, technologie rozwojowe, organizacja produkcji okrętowej, zarządzanie projektami i inżynieria jakości, podstaw y teorii optymalizacji, niezawodności, diagnostyki i bezpieczeństwa systemów, systemy komputerowe w oceanotechnice;
 
Przynajmniej 50% zajęć powinny stanowić seminaria, ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne i projektowe lub pracownie problemowe.

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Po ukończeniu studiów są przygotowani do:
 • wykonywania podstawowych prac związanych z projektowaniem konstrukcji i technologią budowy i remontu okrętów oraz obiektów oceanotechnicznych,
 • organizowania i nadzorowania produkcji w zakładach przemysłu okrętowego,
 • organizowania i prowadzenie prac remontowych okrętów i obiektów oceanotechnicznych,
 • obsługi siłowni i urządzeń okrętowych,
 • prowadzenia prac naukowo-badawczych w obszarze oceanotechniki,
 • zarządzania produkcją, eksploatacją i remontami okrętów i obiektów oceanotechnicznych,
 • pracy zespołowej w środowisku międzynarodowym.
Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi w czasie studiów są przygotowani do pracy w:
 • stoczniach produkcyjnych,
 • stoczniach remontowych,
 • zakładach kooperujących z przemysłem okrętowym,
 • biurach projektowo-konstrukcyjnych przemysłu okrętowego i gospodarki morskiej,
 • służbach technicznych przedsiębiorstw armatorskich,
 • siłowniach jednostek pływających i innych obiektów morskich,
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych przemysłu okrętowego i gospodarki morskiej,
 • przedsiębiorstwach doradczo-konsultingowych w obszarze oceanotechniki,
 • przedsiębiorstwach eksploatacji mórz i oceanów,
 • administracji morskiej i nadzorze technicznym,
 • instytucjach klasyfikacyjnych okrętownictwa,
 • międzynarodowych instytucjach sektora okrętowego,
 • portach i terminalach.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków