KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: analityka medyczna


Ogólnie

Studiując ten kierunek zdobędziesz podstawową wiedzę z zakresu nauk medycznych, biologicznych, biochemicznych i społecznych oraz zaawansowaną – w zakresie medycyny laboratoryjnej. Studia przygotowują do profesjonalnej diagnostyki laboratoryjnej, zgodnie z wymogami dobrej praktyki laboratoryjnej oraz zasadami etyki zawodowej w zakresie: chemii i biochemii klinicznej, hematologii laboratoryjnej, analityki ogólnej, cytologii klinicznej, mikrobiologii, diagnostyki parazytologicznej, serologii, transfuzjologii, biologii molekularnej, genetyki medycznej, immunologii, immunopatologii oraz toksykologii.
Na studiach nauczysz się:
 • pobierać i przygotowywać materiał do badań,
 • stosować laboratoryjne algorytmy postępowania diagnostycznego w różnych stanach klinicznych,
 • wykonywać badania laboratoryjne przy użyciu technik zautomatyzowanych i metod manualnych,
 • autoryzować i interpretować wyniki badań,
 • sugerować rozpoznanie określonej patologii lub jednostki chorobowej,
 • prowadzić i dokumentować wewnątrz- i zewnątrzlaboratoryjną kontrolę jakości badań laboratoryjnych,
 • dokonywać oceny wartości diagnostycznej wyników badań,
 • rozwiązywać problemy diagnostyczne w różnych dziedzinach medycyny laboratoryjnej z wykorzystaniem współczesnych źródeł informacji.

Kierunek analityka medyczna możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

anatomia, farmakologia, fizjologia, histologia, immunologia, higiena i epidemiologia, kwalifikowana pierwsza pomoc, historia medycyny i farmacji, biologia i genetyka, biochemia, analiza instrumentalna, chemia (ogólna i nieorganiczna, analityczna, organiczna, fizyczna, kliniczna), biofizyka, immunopatologia, patofizjologia, patomorfologia, propedeutyka medycyny, toksykologia, mikrobiologia, hematologia laboratoryjna, diagnostyka laboratoryjna, diagnostyka parazytologiczna, biologia molekularna, biochemia kliniczna, cytologia kliniczna, genetyka medyczna, serologia grup krwi i transfuzjologii, analityka ogólna i techniki pobierania materiału, diagnostyka izotopowa, statystyka, statystyka medyczna , psychologia, socjologia, prawo medyczne;

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwenci posiadają umiejętności współpracy z ludźmi, kierowania zespołami oraz zarządzania placówkami ochrony zdrowia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem laboratoriów diagnostycznych, prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie diagnostyki laboratoryjnej oraz badawczo-rozwojowymi, inspekcyjnymi i administracyjnymi z dziedziny nauk medycznych i ochrony zdrowia.

Absolwenci są przygotowani do pracy w:

 • medycznych laboratoriach diagnostycznych,
 • zakładach opieki zdrowotnej prowadzących badania kliniczne,
 • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • jednostkach kontrolno-pomiarowych i laboratoriach z dziedziny biologii i genetyki medycznej, higieny ogólnej, kontroli i badania żywności oraz ochrony środowiska,
 • urzędach i instytucjach państwowych oraz samorządowych działających w dziedzinie biologii medycznej i ochrony zdrowia,
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu medycyny laboratoryjnej,
 • szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).
Ponadto przygotowani są do:
 • partnerskiej współpracy zawodowej z pozostałymi pracownikami ochrony zdrowia w zakresie działań diagnostycznych, prognostycznych i dotyczących monitorowania leczenia,
 • bieżącej aktualizacji wiedzy i umiejętności zawodowych w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych w toku ciągłych szkoleń, kształcenia specjalizacyjnego oraz samokształcenia,
 • zarządzania w zakresie medycyny laboratoryjnej,
 • uczestniczenia w badaniach w dziedzinie nauk medycznych.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków