KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: reżyseria dźwięku


Ogólnie

Absolwent powinien być przygotowany do pracy z dźwiękiem w formach audytywnych i audiowizualnych – artystycznych, fizyczno-matematycznych oraz technicznych. Absolwent powinien posiadać ogólną wiedzę humanistyczną oraz znać zagadnienia psychofizjologii słyszenia, akustyki, akustyki muzycznej, elektroakustyki, kształtowania przestrzeni akustycznej, informatyki, analizy sygnałów fonicznych oraz zasad przetwarzania dźwięku analogowego i cyfrowego. Absolwent powinien posiadać wiedzę z zakresu historii form i stylów muzycznych oraz umiejętności warsztatowe umożliwiające realizowanie nagrań dźwiękowych – fonograficznych, radiowych, telewizyjnych i filmowych. Absolwent powinien być przygotowany do realizacji opracowania dźwiękowego i muzycznego krótkich form filmowych, telewizyjnych i teatralnych oraz nagrań muzyki rozrywkowej. Powinien być przygotowany do pracy w charakterze realizatora dźwięku, asystenta reżysera dźwięku, montażysty dźwięku i ilustratora dźwięku.
Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z obszaru akustycznej realizacji nagrań dźwiękowych.

Absolwent studiów II stopnia powinien posiadać rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu problematyki artystycznej oraz nauk humanistycznych i technicznych. Powinien umieć posługiwać się zaawansowanym warsztatem artystycznym i korzystać z pogłębionej świadomości estetycznej.


Kierunek reżyseria dźwięku możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

matematyka, akustyka, elektroakustyka, podstawy historii filmu, kształcenie słuchu, czytanie partytur, propedeutyka muzyki elektroakustycznej, montaż cyfrowy, podstawy reżyserii muzycznej, podstawy reżyserii dźwięku w filmie i telewizji, fonograficzna analiza partytur, montaż muzyczny, nagrania dokumentalne, ilustracja dźwiękowa, solfeż barwy, technika studyjna, aranżacja, instrumentacja symfoniczna, estetyka dzieła filmowego, historia filmu, reżyseria muzyczna, reżyseria dźwięku w filmie i telewizji, analiza obrazu fonograficznego, realizacja muzyki elektroakustycznej, technologia postprodukcji w formach audiowizualnych, estetyka dźwięku w filmie, realizacja nagrań dokumentalnych, produkcja nagrań i prawo autorskie;

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwent jest przygotowany do pracy w:
  • studiach fonograficznych, radiowych, telewizyjnych i teatralnych,
  • filmowych grupach produkcyjnych,
  • przy nagłośnieniu koncertów i imprez plenerowych,
  • szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).
Absolwent powinien być przygotowany do:
  • samodzielnej pracy jako reżyser lub producent muzyczny w studiach fonograficznych, radiowych, telewizyjnych i teatralnych oraz jako operator dźwięku w filmowych grupach produkcyjnych,
  • samodzielnego prowadzenia studia nagraniowego lub postprodukcyjnego,
  • uczestniczenia w badaniach z zakresu nagrań dźwiękowych oraz w badaniach akustycznych.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków