KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: biomonitoring i biotechnologie ekologiczne

Kierunek przewidziany jest dla osób świadomych zagrożeń ekologicznych, zainteresowanych aktywnym działaniem na rzecz poprawy jakości środowiska, otwartych na nowoczesne technologie.
Kierunek jest dla osób o zainteresowaniach przyrodniczych, ukierunkowanych na pracę w terenie. W programie kształcenia znalazły się zajęcia zarówno z zakresu nauk przyrodniczych, jak i ścisłych.

Studia mają charakter praktyczny, a znacząca część zajęć będzie realizowana w terenowych stacjach przyrodniczych. Studenci poznają dzięki temu metody pozyskiwania danych terenowych, oznaczania zebranego materiału biologicznego oraz opracowywania raportów środowiskowych i wdrażania kompleksowych metod poprawiających jakość środowiska. Nauczą się, jak funkcjonują ekosystemy wodne i w jaki sposób żyjące w nich organizmy reagują na zmiany wprowadzane przez człowieka; jak identyfikować płynące z nich zagrożenia i jakie metody stosować, aby naprawiać zmiany niekorzystne.

Kierunek biomonitoring i biotechnologie ekologiczne możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie

W programie nauczania przewidziano takie przedmioty, jak:

Zróżnicowanie taksonomiczne – bezkręgowce
Podstawy algologii i mykologii
Podstawy geomonitoringu
Biotechnologiczne aspekty kształtowania ekosystemów wodnych
Technologie informacyjne
Zróżnicowanie taksonomiczne – kręgowce
Zróżnicowanie taksonomiczne – rośliny
Ekologia ogólna
Ochrona środowiska przyrodniczego
Identyfikacja organizmów wskaźnikowych i biologiczne miary stanu środowiska
Środowiskowe uwarunkowania rozwoju biologicznego człowieka
Fizyczne podstawy biomonitoringu
Chemiczne podstawy biomonitoringu
Stres środowiskowy a tolerancja organizmów
Państwowy Monitoring Środowiska
Metody statystyczne
Aspekty etyki w biomonitoringu
Ochrona własności intelektualnej
Mikrobiologia środowiskowa
Biologiczne miary stanu środowiska
Biotechnologie ekologiczne
GIS i teledetekcja
Ocena stanu siedlisk przyrodniczych
Nowoczesne techniki laboratoryjne
Praktyka zawodowa
Ewolucja różnorodności biologicznej
Metody rekultywacji w obszarach rolniczych
Konwersatorium interdyscyplinarne
Seminarium licencjackie
Zajęcia fakultatywne
Funkcjonowanie i rekultywacja ekosystemów w warunkach presji inwestycyjnej
Ekologia populacji
Waloryzacja przyrodnicza w aspekcie społecznym i ekonomicznym
Ekobiznes
Przestrzenne aspekty biomonitoring.

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?

Studia na kierunku Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne mają na celu wykształcenie specjalistów, którzy będą w przyszłości zajmować się oceną wpływu działalności gospodarczej na środowisko.
W Polsce brakuje profesjonalnie przygotowanych specjalistów z dziedziny biomonitoringu i biotechnologii ekologicznych,zatem absolwenci nie powinni mieć problemu ze znalezieniem pracy. Mogą podjąć zatrudnienie w jednostkach administracji rządowej, zajmujących się ochroną środowiska, laboratoriach badawczych, firmach konsultingowych badających wpływ różnych czynników na środowisko, realizujących ekspertyzy związane z planami ochrony obszarów.

Absolwent kierunku Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne może ubiegania się o zatrudnienie w:

  • jednostkach administracji rządowej i administracji samorządowej zajmujących się ochroną środowiska, wdrażaniem rozwiązań systemowych zgodnych z koncepcją zrównoważonego rozwoju
  • służbach ochrony środowiska (Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska
  • laboratoriach badań środowiska
  • firmach konsultingowych zajmujących się wykonywaniem ocen oddziaływania na środowisko inwestycji różnego typu
  • firmach realizujących ekspertyzy związane z przygotowywaniem planów ochrony obiektów i obszarów objętych ochroną prawną oraz przygotowywaniem programów rolno-środowiskowych
  • parkach narodowych lub krajobrazowych
  • społecznych organizacjach ekologicznych oraz krajowych i międzynarodowych programach badawczych wyspecjalizowanych w działaniach na rzecz redukcji zagrożeń dla środowiska i ograniczających jego degradację.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków