KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: technologia żywności i żywienie człowieka


Ogólnie

Absolwent posiada wiedzę z zakresu chemii żywności oraz nauk technicznych, technologicznych, żywieniowych i ekonomicznych. Jest specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności.
Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.

Absolwent studiów II stopnia posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu chemii żywności, nauk technicznych, technologicznych i ekonomicznych oraz żywienia człowieka. Jest specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania i przechowywania żywności oraz projektowania produktu i zapewnienia mu wysokiej jakości. Zna zasady prawidłowego żywienia człowieka i marketingu oraz prawa żywnościowego.


Kierunek technologia żywności i żywienie człowieka możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

matematyka i statystyka, fizyka, chemia i biochemia, ekologia i ochrona środowiska, chemia żywności, mikrobiologia i jakość żywności, bezpieczeństwo produkcji żywności, maszynoznawstwo i inżynieria procesowa, projektowanie technologiczne, żywienie człowieka, ogólna technologia żywności i technologie specjalnościowe, organizacja, zarządzanie i ekonomika przedsiębiorstw żywnościowych, rachunkowość, informatyka stosowana, statystyka stosowana, enzymologia, polityka wyżywienia ludności, współczesne trendy w nauce o żywności i żywieniu;

Przynajmniej 50% zajęć powinny stanowić ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne lub projektowe.

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwent może pracować na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą, obrotem żywności oraz żywieniem człowieka. Potrafi organizować produkcję włącznie z doborem maszyn i urządzeń, a także przeprowadzać ekonomiczną kalkulację produkcji. Zna zasady funkcjonowania rynku i rozumie zasady marketingu produktów i usług związanych z żywnością i żywieniem człowieka. Potrafi posługiwać się techniką komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków