KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: górnictwo i geologia


Ogólnie

Absolwent powinien posiadać ogólną wiedzę z obszaru nauk o ziemi i nauk matematyczno-technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu górnictwa. Powinien posiadać umiejętności korzystania z wiedzy w życiu zawodowym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracy. Powinien umieć komunikować się z otoczeniem, aktywnie uczestniczyć w pracy grupowej, kierować podległymi sobie pracownikami, podejmować samodzielnie działalność gospodarczą oraz radzić sobie z problematyką ekonomiczną – z zachowaniem norm prawnych i etycznych oraz w poczuciu odpowiedzialności za swoje działania. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się nim w działalności zawodowej.

Powinien posiadać wiedzę i umiejętności do:

  • wykonywania dokumentacji geologicznej i geotechnicznej,
  • projektowania i realizacji robót górniczych i geotechnicznych,
  • nadzorowania robót geologicznych, górniczych i geotechnicznych – w tym w zakresie mechanizacji, elektryfikacji i informatyzacji,
  • ograniczania niekorzystnego wpływu przemysłu na środowisko.

Absolwent studiów II stopnia powinien umieć posługiwać się zaawansowaną wiedzą ogólną z obszaru nauk o ziemi i nauk matematyczno-technicznych oraz wiedzą specjalistyczną z zakresu górnictwa i geologii. Powinien posiadać umiejętności kierowania zespołami i podejmowania decyzji o znacznym stopniu ryzyka. Powinien wykazywać się inicjatywą twórczą i umiejętnościami współpracy z przedstawicielami innych dyscyplin przy rozwiązywaniu złożonych interdyscyplinarnych problemów jakie pojawiają się w górnictwie i geologii.


Kierunek górnictwo i geologia możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

matematyka, fizyka, chemia, informatyka, geometria i grafika inżynierska, mechanika i wytrzymałość materiałów, ochrona środowiska, geologia, górnictwo, wiertnictwo, mechanika górotworu, bezpieczeństwo pracy i ergonomia, geodezja górnicza i metrologia, geofizyka górnicza, hydrogeologia i kształtowanie środowiska wodnego, inżynieria gazownicza, eksploatacja złóż węglowodorów, wentylacja i pożarnictwo, technika strzelnicza, maszyny i urządzenia górnicze, urządzenia i napędy elektryczne, statystyka, fizyka współczesna, informatyka w technice, zarządzanie środowiskiem, geologia złóż, organizacja i projektowanie prac geologicznych, inżynieria złożowa, technologie górnicze, geotechnika, technologie wiertnicze, zarządzanie i marketing;

Przynajmniej 50% zajęć powinny stanowić seminaria, ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne lub projektowe.

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia pracy inżynierskiej w przedsiębiorstwach górniczych, geologicznych i geotechnicznych, w organach nadzoru technicznego, w administracji państwowej i samorządowej, w jednostkach projektowych oraz w działach gospodarki, w których występują problemy z zakresu górnictwa i geologii.

W zależności od ukończonej specjalności absolwent kierunku górnictwo i geologia powinien być przygotowany do:

  • projektowania i prowadzenia ruchu zakładu górniczego,
  • robót geologicznych i mierniczych,
  • prowadzenia robót w celu ochrony terenów górniczych,
  • projektowania i eksploatacji maszyn i urządzeń górniczych oraz urządzeń elektrycznych,
  • organizowania różnorodnej działalności na potrzeby górnictwa i geologii.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków