KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: muzykologia


Ogólnie

Muzykologia, czyli historia i teoria muzyki, zajmuje się badaniem dzieł muzycznych i słowno-muzycznych, badaniem myśli ludzi tworzących muzykę i wypowiadających się o niej, a także wzajemnego oddziaływania na siebie muzyki i społeczeństwa; wszystko to w kontekście ogólnokulturowym i w odniesieniu do różnych epok i kręgów kulturowych.
Absolwent studiów muzykologicznych powinien przede wszystkim znać historię muzyki na tle ogólniejszych koncepcji sztuki oraz posiadać umiejętność analizy i teoretycznej interpretacji dzieła muzycznego.

Studia zawodowe przeznaczone są dla osób, które:

 • stykać się będą z różnymi aspektami zagadnień muzycznych,
 • pragną kontynuować naukę w innych szkołach wyższych,
 • chcą poszerzyć swoją wiedzę humanistyczną w zakresie muzykologii.
Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się fachową terminologią muzyczną w języku obcym.

Kierunek muzykologia możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

historia filozofii, propedeutyka muzykologii, akustyka muzyczna, harmonia, kontrapunkt, analiza muzyczna, historia muzyki powszechnej, historia muzyki polskiej, estetyka muzyczna, historia notacji muzycznej, etnomuzykologia i antropologia kulturowa, dzieje myśli o muzyce, historia form i gatunków muzycznych, metodologia badań muzykologicznych;

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwent powinien być przygotowany do pracy w instytucjach zajmujących się organizacją życia muzycznego oraz upowszechniania kultury.

W zależności od specjalizacji absolwent powinien być przygotowany do pracy między innymi jako:

 • naukowiec prowadzący badania muzykologiczne,
 • krytyk muzyczny,
 • redaktor muzyczny,
 • kustosz w muzeach instrumentów muzycznych,
 • ekspert w dziedzinie budowy instrumentów muzycznych,
 • bibliotekarz muzyczny,
 • edytor muzyczny,
 • organizator życia muzycznego,
 • specjalista w przemyśle fonograficznym.
Absolwent, który zamierza podjąć pracę w szkolnictwie powinien ukończyć specjalność nauczycielską (zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków