KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: pedagogika specjalna

Ogólnie

Absolwenci prezentują postawy humanistyczne: otwartości i dialogu, szacunku dla innych, wrażliwości na potrzeby człowieka – szczególnie niepełnosprawnego i wymagającego pomocy. Posiadają umiejętności posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych człowieka, odchyleń organicznych, psychicznych i społecznych oraz możliwości edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych. Posiadają umiejętności praktyczne w zakresie wybranej specjalności. Umieją rozpoznawać i samodzielnie rozwiązywać problemy edukacyjne, rehabilitacyjne i resocjalizacyjne. Znają język obcy na poziomie biegłości językowej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Posiadają umiejętności posługiwania się nowoczesnymi środkami przekazu informacji.

Absolwenci studiów II stopnia posiadają zaawansowaną wiedzę humanistyczną oraz wykształcone poczucie wrażliwości na potrzeby człowieka – szczególnie niepełnosprawnego i wymagającego wsparcia w rozwoju, edukacji i społecznym funkcjonowaniu. Rozumieją rolę teorii w spełnianiu zadań pedagogicznych i są zdolni do samodzielnego analizowania,  interpretowania  i wykorzystywania posianej wiedzy w praktyce. Posiadają  umiejętności tworzenia  racjonalnych kontekstów diagnostycznych, edukacyjnych, wychowawczych,  rehabilitacyjnych i terapeutycznych. Posiadają wiedzę z zakresu podstawowego instrumentarium metodologicznego.

 

Studia w skrócie

Co będziesz studiować?

propedeutyka nauk społecznych, propedeutyka edukacji, biomedycyna, neurofizjologia, psychopatologia rozwoju, podstawy pedagogiki specjalnej, podstawy diagnostyki psychopedagogicznej, dydaktyka i metodyki specjalne, nauki społeczne, nauki o wychowaniu, neuro- i psychopatologia rozwoju, aspekty prawne i ekonomiczne pedagogiki specjalnej, metody terapii, diagnostyka psychopedagogiczna, metodologia badań w naukach społecznych;

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktyki
 


Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?

Perspektywy pracy

Absolwenci są przygotowani do pracy na stanowisku:

 • wychowawcy, nauczyciela, nauczyciela wspierającego,
 • pedagoga specjalnego-terapeuty, specjalisty-pedagoga specjalnego, pedagoga specjalnego-rehabilitanta,
 • doradcy,
 • kuratora.
 • Są przygotowani do pracy w różnych instytucjach zgodnie z ukończoną specjalnością, w tym w:
 • placówkach oświatowo-wychowawczych,
 • poradniach specjalistycznych,
 • placówkach opieki, wychowania i rehabilitacji,
 • agendach służb socjalnych,
 • placówkach służby zdrowia i resocjalizacyjnych,
 • oświatowych agendach samorządowych,
 • sądownictwie.

Przygotowanie do pracy w szkolnictwie wymaga ukończenie specjalności nauczycielskiej (zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków