KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: administracja

Ogólnie

Administracja to dziedzina wiedzy niezbędna w wielu sferach życia publicznego – politycznego, gospodarczego. Ukończenie administracji daje absolwentowi znakomitą orientację w tych dziedzinach, a także wiedzę oraz umiejętności praktyczne, umożliwiające pracę na rozmaitych stanowiskach wymagających znajomości regulacji prawnych i ich praktycznego zastosowania.
Absolwent posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzą ekonomiczną.
Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii, w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu. 

Absolwent studiów II stopnia posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej (EU).

Studia w skrócie

Co będziesz studiować?

podstawy prawoznawstwa, historia administracji, nauka o administracji, konstytucyjny system organów państwowych, prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, organizacja i zarządzanie w administracji publicznej, makro- i mikroekonomia, publiczne prawo gospodarcze, prawo cywilne z umowami w administracji, prawo pracy i prawo urzędnicze, finanse publiczne i prawo finansowe, socjologia i metody badań socjologicznych, zamówienia publiczne, prawo karne i prawo wykroczeń, instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej, statystyka z demografią, legislacja administracyjna, postępowanie egzekucyjne w administracji, techniki negocjacji i mediacji w administracji, ustrój samorządu terytorialnego, zasady ustroju politycznego państwa, postępowanie sądowo-administracyjne, fundusze strukturalne i system finansowania projektów Unii Europejskiej, historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej, system ochrony prawnej w Unii Europejskiej, zarządzanie zasobami ludzkimi, polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych, publiczne prawo konkurencji, prawo karne skarbowe, socjologia organizacji, przygotowywanie projektów do Unii Europejskiej;

Przynajmniej 30% zajęć powinno być prowadzone w formie innej niż wykład – seminariów, ćwiczeń, konwersatoriów.

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktyki

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?

Perspektywy pracy

Ukończenie administracji otwiera przed absolwentem rozległe możliwości znalezienia ciekawej. Dla osób obdarzonych dużą dozą kreatywności – to szansa na karierę w takich dziedzinach jak gospodarka, administracja czy polityka.
Absolwenci administracji są przygotowani do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej – tak rządowej, jak i samorządowej – oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych.
Pracują m.in.:

  • w urzędach administracji rządowej i samorządowej,
  • w instytucjach i agendach UE, służbach dyplomatycznych,
  • w policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, straży gminnej,
  • w firmach prywatnych i państwowych jako doradcy finansowi lub eksperci do spraw podatków,
  • jako menedżerowie i eksperci różnorodnych instytucji, fundacji, stowarzyszeń,
  • w biurach nieruchomości, firmach ubezpieczeniowych, bankach czy działach marketingowych różnych firm.

Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków