KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: inżynieria środowiska


Ogólnie

Inżynieria środowiska, dyscyplina naukowa w obrębie nauk technicznych, jest dziedziną wiedzy stosowanej, która w oparciu o nauki techniczne, przyrodnicze, prawne i ekonomiczne tworzy podstawy do racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody, ale również prognozowania, oceny, zapobiegania i naprawy skutków oddziaływania człowieka na środowisko. Badania naukowe z zakresu inżynierii środowiska mają charakter interdyscyplinarny, bezpośrednio związany z problematyką ekologiczną. Badania te dotyczą zanieczyszczenia i przekształcenia środowiska przyrodniczego, jak również opracowywania metod i rozwiązań techniczno-organizacyjnych jego ochrony. Zatem Inżynieria środowiska to dyscyplina nauki, która uczy, w jaki sposób za pomocą działań technicznych można ograniczyć negatywne skutki procesów gospodarczych i przemysłowych oraz urbanizacji na środowisko przyrodnicze.

Studia na kierunku „Inżynieria środowiska” mają charakter techniczny i techniczno-przyrodniczy. Zgodnie ze standardami nauczania opracowanymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Absolwent tego kierunku posiada wiedzę dającą podstawy do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z ochroną, wykorzystaniem i przekształcaniem zasobów środowiskowych - zarówno w środowisku przestrzeni wiejskiej, jak i w środowisku przestrzeni zurbanizowanej oraz w środowisku wewnętrznym (mikroklimat, instalacje w budynkach). Ponadto Absolwent jest przygotowany do realizacji prac projektowych, wykonawczych, eksploatacyjnych, remontowo-budowlanych i produkcyjno-handlowych z zakresu inżynierii środowiska we wszystkich dziedzinach gospodarki i administracji. Absolwent powinien posiadać umiejętność posługiwania się literaturą fachową, rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, znać język obcy oraz posiadać umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu inżynierii środowiska. Ponadto Absolwent powinien mieć wyrobione poczucie odpowiedzialności za swoje działania.

Absolwent studiów powinien posiadać wiedzę z zakresu podstaw nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem norm prawnych i etycznych. W szczególności powinien:
 • posiadać wiedzę z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego,
 • posiadać umiejętności rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska,
 • mieć wykształcone poczucie odpowiedzialności za swoje działania. Absolwent studiów powinien być przygotowany do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych, w tym do badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń.
Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu inżynierii środowiska.

Absolwent studiów II stopnia powinien posiadać zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz specjalistyczną w wybranym fragmencie inżynierii środowiska. Powinien posiadać umiejętności: rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, wykonywania i koordynowania prac badawczych oraz radzenia sobie z podstawowymi problemami prawnymi i administracyjnymi jednostek gospodarczych. Powinien umieć porozumiewać się w sprawach inżynierii środowiska zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami a także organizować pracę grupową i kierować pracą zespołów.


Studia w skrócie

Co będziesz studiować?

matematyka, fizyka, chemia, biologia i ekologia, ochrona środowiska, rysunek techniczny i geometria wykreślna, informatyczne podstawy projektowania, termodynamika techniczna, mechanika płynów, materiałoznawstwo, mechanika i wytrzymałość materiałów, budownictwo, hydrologia oraz nauki o ziemi, ochrona powietrza, gospodarka wodna i ochrona wód, technologia wody i ścieków, sieci i instalacje sanitarne, gospodarka odpadami, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja, gleboznawstwo i rekultywacja, mechanika gruntów i geotechnika, melioracja, ochrona przed hałasem i wibracjami, systemy informacji przestrzennej, statystyka, chemia środowiska, planowanie przestrzenne, niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich, zarządzanie środowiskiem, monitoring środowiska, technologie proekologiczne, alternatywne źródła energii, automatyka, sterowanie oraz eksploatacja urządzeń technicznych, technologia i organizacja robót instalacyjnych;

Przynajmniej 50% zajęć powinny stanowić seminaria, ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne, projektowe lub terenowe.

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwenci kierunku „Inżynieria środowiska” są przygotowani do pracy w:
 • organach administracji państwowej i samorządowej,
 • instytucjach państwowych zajmujących się ochroną i monitorowaniem środowiska (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, Instytuty Ochrony Środowiska, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Zarządy Parków Narodowych i Parków Krajobrazowych, Instytut Gospodarki Odpadami),
 • ośrodkach badawczych,
 • funduszach i fundacjach (Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska),
 • szkolnictwie różnych szczebli (po uzupełnieniu wykształcenia o blok przedmiotów kształcenia nauczycielskiego),
 • firmach konsultingowych,
 • przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i sanitarnej,
 • przemyśle,
 • przedsiębiorstwach branżowych produkujących i eksploatujących urządzenia inżynierii i ochrony środowiska,
 • biurach planowania przestrzennego,
 • instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskiem,
 • instytucjach związanych z integracją z Unią Europejską.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków