KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: praca socjalna


Ogólnie

Absolwent powinien posiadać ogólną wiedzę, filozoficzną i socjologiczną pozwalającą poznać istotę ludzką i procesy społeczne. Powinien posiadać wiedzę przyrodniczą i psychologiczną dającą podstawy zrozumienia systemu człowiek – środowisko oraz umożliwiającą zrozumienie procesów zachodzących w organizmie człowieka gwarantujących jego dobre funkcjonowanie biologiczne psychiczne i społeczne. Powinien posiadać wiedzę ekonomiczną i prawną umożliwiającą zrozumienie mechanizmów rzutujących na system podziału i działalność służb społecznych oraz ich formalno-prawnego instrumentarium. Powinien posiadać wiedzę umożliwiającą poznanie funkcjonowania mikroorganizmu – gospodarstwa domowego, w którym odbywa się zaspokajanie potrzeb jednostki i rodziny.
Absolwent powinien umieć rozwiązywać problemy w obszarach rzeczywistości społecznej, w których potrzebna jest profesjonalna pomoc – gdy występuje niewydolność w funkcjonowaniu osobniczym i społecznym między innymi z powodu: ubóstwa, sieroctwa, przemocy w rodzinie, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, starości, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (zwłaszcza w rodzinach niepełnosprawnych i wielodzietnych), alkoholizmu, narkomanii, przestępczości, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, migracji oraz uchodźstwa.
Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki społecznej.

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

propedeutyka nauk społecznych, propedeutyka edukacji, psychologia, metodologia badań, prawo, działalność gospodarcza, wprowadzenie do pracy socjalnej, polityka społeczna, biomedycyna, diagnostyka i poradnictwo, patologia życia społecznego;

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwent jest przygotowany do pracy w:
 • regionalnych ośrodkach polityki społecznej,
 • powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej,
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie,
 • jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu,
 • ośrodkach wsparcia, w placówkach dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów,
 • zakładach karnych,
 • w ośrodkach dla uchodźców oraz w organizacjach pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem wyżej wymienionym problemom,
a także do pracy z rodzinami zastępczymi.

Zadania stawiane przed pracownikiem socjalnym:

 • dokonywanie diagnozy (analizy i oceny) sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup (w tym grup ryzyka) i społeczności lokalnych,
 • stosowanie metod, technik i środków interwencji socjalnej oraz ewaluacja podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów w zakresie ograniczonych możliwości (i umiejętności) zdobywania środków utrzymania, dysfunkcjonalności rodziny w pełnieniu zadań opiekuńczo-wychowawczych, niepełnosprawności, patologii społecznej, nieprzystosowania społecznego i uchodźstwa,
 • przywracanie lub podtrzymywanie właściwych interakcji między jednostkami a społeczeństwem (doskonalenia funkcjonowania społecznego),
 • pobudzanie samozaradności indywidualnej (działań samopomocowych) u osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
 • kierowanie służbami społecznymi i projektowanie społeczne,
 • inspirowanie zmian społecznych, inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom oraz powoływanie instytucji świadczących pomoc – zwłaszcza w najbliższym środowisku lokalnym.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków