KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: jazz i muzyka estradowa


Ogólnie

Absolwenci są wykwalifikowanymi artystami muzykami – kompozytorami, aranżerami, instrumentalistami i wokalistami w zakresie jazzu i muzyki estradowej lub realizatorami nagłośnienia.
Absolwenci znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Kierunek jazz i muzyka estradowa możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

podstawy big-bandu/chóru, kształcenie słuchu, instrumentoznawstwo i propedeutyka instrumentacji, podstawy literatury i historii jazzu, podstawy kompozycji i aranżacji, instrument główny, improwizacja, podstawy śpiewu, reżyseria muzyczna, propedeutyka techniki studyjnej, podstawy zespołów instrumentalnych, podstawy zespołów wokalnych, technika nagłośnienia, dykcja i recytacja, harmonia jazzowa, technika pracy w studio, literatura i historia jazzu, analiza improwizacji jazzowej, metodologia badań, historia kultury, kompozycja i aranżacja, harmonia „pop music”, śpiew, reżyseria nagrań, zespoły instrumentalne, zespoły wokalne, realizacja form radiowych;

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwenci są przygotowani do prowadzenia samodzielnej pracy artystycznej jako soliści, członkowie zespołów instrumentalnych i instrumentalno-wokalnych oraz jako kompozytorzy i aranżerzy muzyki jazzowej i rozrywkowej.
Są przygotowani do:
  • prowadzenia działalności upowszechniającej muzykę jazzową i rozrywkową w instytucjach kultury,
  • profesjonalnej obsługi akustycznej i nagraniowej imprez kulturalnych, koncertów, festiwali i projektów artystycznych z zakresu muzyki jazzowej, estradowej i rozrywkowej,
  • prowadzenia projektów multimedialnych,
  • wykonywania samodzielnej pracy artystycznej, badawczej i organizacyjnej,
  • realizowania indywidualnej działalności twórczej,
  • pracy w instytucjach kultury,
  • pracy w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków