KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: gospodarka wodna i ochrona zasobów wód

 • zdobywanie wiedzy z zakresu praw rządzących obiegiem wody w przyrodzie i metod ich monitorowania, jak również kompleksowego gospodarowania zasobami wodnymi w Polsce i Europie;
 • praktyczny profil kształcenia obejmujący zdobywanie umiejętności przeprowadzania i interpretacji pomiarów hydrologicznych, hydrochemicznych i hydrobiologicznych, oceny zasobów wodnych i prognozowania zaopatrzenia w wodę ludności oraz niektórych działów gospodarki, oceny wartości usług ekosystemów wodnych;
 • poznanie metod zarządzania kryzysowego, gospodarowania zasobami wodnymi i ochrony wód;
 • opanowanie terminologii specjalistycznej z zakresu gospodarki wodnej w wybranym języku obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisku Kształcenia Językowego; jeden przedmiot przewidziany programem studiów realizowany jest w języku angielskim.
 • oprócz oferty zajęć praktycznych (zajęcia terenowe, laboratoria, warsztaty i konserwatoria) na trzecim roku studiów zaplanowano trwające 6 miesięcy praktyki zawodowe, realizowane w przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z gospodarką wodną; zakres praktyki zawodowej znajduje swoje odzwierciedlenie w realizowanej na semestrze szóstym pracy dyplomowej;
 • możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach prowadzonych metodą tutoringu akademickiego, jak również w mobilnościach w ramach programu MOST i ERASMUS+.

Kierunek gospodarka wodna i ochrona zasobów wód możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?

Celem kształcenia na kierunku Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód jest przygotowanie wykształconej wszechstronnie kadry do pracy w:

 • jednostkach administracji samorządowej (urzędy miast i gmin, urzędy wojewódzkie),
 • instytucjach zajmujących się gospodarką wodną lub ochroną zasobów wód (m. in. Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Urzędy Morskie, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przedsiębiorstwa melioracji, laboratoria badawcze),
 • biurach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne,
 • biurach zarządzania kryzysowego,
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków