KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: sport


Ogólnie

Absolwent studiów I stopnia powinien posiadać ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, biologicznych i ekonomicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Powinien umieć projektować, realizować i kontrolować proces trenowania sportowca i zarządzania organizacją sportową.
Absolwent powinien umieć rozwiązywać proste problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.

Absolwent studiów II stopnia powinien posiadać rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę z zakresu sportu jako zjawiska społecznego. Wiedza absolwenta powinna być wzbogacona o biomedyczne i psychospołeczne aspekty sportu klasyfikowanego, dydaktyczne uwarunkowania pracy z uzdolnionymi sportowcami oraz zarządzanie organizacjami w sporcie klasyfikowanym. Specjalistyczna wiedza i umiejętności z zakresu różnych aspektów sportu klasyfikowanego powinny umożliwić absolwentowi zobiektywizowane poznawanie sportu i kreatywne wpływanie na jego rozwój. Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych. Powinien umieć porozumiewać się w sprawach zawodowych zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami a także organizować pracę grupową i kierować pracą zespołów.


Kierunek sport możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

anatomia i antropologia, fizjologia i biochemia, psychologia i pedagogika, ekonomia, zarządzanie i marketing, historia sportu, socjologia sportu, teoria sportu, teoria treningu sportowego, teoria i metodyka różnych dyscyplin sportu, biologiczne uwarunkowania wysiłku w sporcie, zarządzanie przedsięwzięciami sportowymi, prawo w sporcie, biomechanika sportu, filozofia i etyka, komunikacja społeczna, dydaktyka sportu, teoria i metodyka dyscyplin sportu, psychologia sportu, zarządzanie kadrami w sporcie, marketing w sporcie, metrologia i diagnostyka motoryczności, medycyna sportu;

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Interdyscyplinarna wiedza i umiejętności oraz kompetencje specjalistyczne (uzyskane zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw sportu) powinny umożliwiać absolwentowi aktywne uczestniczenie w procesie tworzenia miejsc pracy w sporcie oraz zatrudnienie w społecznych i publicznych instytucjach sportowych: klubach sportowych, związkach i zrzeszeniach sportowych, innych stowarzyszeniach sportowych oraz instytucjach samorządowych i państwowych odpowiedzialnych za sport, a także w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków