KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne


Ogólnie

Absolwent powinien:
  • posiadać ogólną wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych tworzącą podbudowę dla rozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego;
  • rozumieć i umieć analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej;
  • posiadać podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych, praw człowieka i zasad funkcjonowania państwa – jego ustroju i struktury;
  • znać podział władzy w państwie oraz zadania i zasady funkcjonowania organów państwa, w tym usytuowanie i rolę administracji publicznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne;
  • znać zagadnienia związane z bezpieczeństwem wewnętrznym, a w szczególności regulacje prawne w tym zakresie;
  • znać zasady funkcjonowania instytucji państwa, zakres zadań administracji publicznej oraz problematykę zarządzania kryzysowego;
  • umieć rozwiązywać proste problemy zawodowe oraz uczestniczyć w pracy zespołowej;
  • umieć: kierować małymi zespołami ludzkimi, komunikować się z otoczeniem oraz zbierać, hierarchizować, przetwarzać i przekazywać informacje;
  • opanować nowożytny język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Absolwent studiów II stopnia powinien posiadać pogłębioną wiedzę z zakresu zagadnień społeczno-psychologicznych oraz umiejętności konfrontowania jej z elementami rzeczywistości wpływającej na stan bezpieczeństwa wewnętrznego. Powinien posiadać umiejętności abstrakcyjnego pojmowania idei bezpieczeństwa oraz wyboru konkretnego i optymalnego w danych warunkach sposobu postępowania. Powinien umieć uwzględniać ryzyko i przewidywać skutki podejmowanych decyzji. Powinien umieć: rozwiązywać złożone problemy zawodowe, kierować i kreatywnie uczestniczyć w pracy zespołowej oraz kierować zespołami ludzkimi. Powinien potrafić uzasadnić podjęte działania (decyzje), a jednocześnie umieć ponieść odpowiedzialność za działania niewłaściwe.

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

psychologia i socjologia, organizacja i zarządzanie, nauka o państwie i prawie, bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo wewnętrzne w unii europejskiej, prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych, kryminologia i kryminalistyka, zwalczanie przestępczości, bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie, bezpieczeństwo społeczne, ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów, bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, zwalczanie terroryzmu, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, filozofia bezpieczeństwa, strategia bezpieczeństwa wewnętrznego, komunikacja społeczna, psychologia społeczna, historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce, ochrona ludności i obrona cywilna, zarządzanie systemami bezpieczeństwa wewnętrznego, współczesne zagrożenia terroryzmem, strategia zapobiegania przestępczości, pozarządowe formy bezpieczeństwa, ochrona przed czynnikami masowego rażenia, metodologia badań nad bezpieczeństwem, kontrola i audyt w zakresie bezpieczeństwa, zarządzanie jakością w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne;

Przynajmniej 50% zajęć powinny stanowić seminaria, ćwiczenia lub konwersatoria.

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktyki

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwent powinien być przygotowany do pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków