KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: budownictwo


Ogólnie

Budownictwo to kierunek ścisły zajmujący się dość szeroko rozumianą inżynierią budowlaną. Trzeba być dobrym z matematyki i posiadać rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną.
Szczególnie ciężki jest I rok studiów, gdyż jest dużo przedmiotów teoretycznych. Studenci zajmują się także badaniem podstawowych materiałów budowlanych jak gips czy cement. Robią eksperymenty i obserwują zachowanie się tych materiałów w zmiennych warunkach. Badają wytrzymałość materiałów, dzięki czemu poznają np. jak pracuje ściana, gdzie są obciążenia i jak ją zaprojektować, by nie uległa zniszczeniu. Na geodezji studenci uczą się posługiwania instrumentami pomiarowymi tj. niwelator i teodolit oraz dokładnego wykonania pomiarów. Zasad rysunku inżynierskiego uczą się na geometrii wykreślnej. Inżynieria komunikacyjna dotyczy wymogów prawnych projektowania dróg i mostów. Obejmuje zajęcia w terenie polegające m.in. na liczeniu natężenia ruchu na skrzyżowaniu lub obliczeniu przyspieszenia tramwaju na zakręcie.
Trzeba też przyłożyć się do matematyki, która jest na bardzo wysokim poziomie.

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu:

 • wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego,
 • projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych,
 • technologii i organizacji budownictwa,
 • kierowania zespołami i firmą budowlaną,
 • wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych,
 • technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej.
Absolwenci są przygotowani do:
 • kierowania wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych,
 • współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych,
 • organizowania produkcji elementów budowlanych,
 • nadzoru wykonawstwa budowlanego.
Absolwenci znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadają umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

matematyka, fizyka, chemia, geometria odwzorowań inżynierskich, geodezja inżynierska, geologia inżynierska, petrografia, informatyka, rysunek techniczny i grafika inżynierska, mechanika ogólna, materiały budowlane, wytrzymałość materiałów, metody komputerowe, budownictwo ogólne, technologia betonu, architektura i urbanistyka, budownictwo komunikacyjne, technologia robot budowlanych, organizacja i zarządzanie w budownictwie, geodezja;

Przynajmniej 50% zajęć powinno być przeznaczone na ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne lub projektowe.


szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Każdy student w trakcie nauki odbywa praktyki, często w firmach budowlanych. Polegają one na uczestniczeniu w budowie, robieniu pomiarów i map obiektu. Praktyki geodezyjne to robienie odwiertów i określanie kategorii gruntów.
W zależności od ukończonej specjalizacji, absolwenci są przygotowani do:
 • budowania i utrzymania dróg samochodowych, ulic, placów, lotnisk,
 • kierowania wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych,
 • współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych,
 • organizowania produkcji elementów budowlanych,
 • nadzoru wykonawstwa budowlanego.
Zatrudniani są w przedsiębiorstwach robót drogowych i mostowych, wytwórniach materiałów i kruszyw, w zarządach dróg publicznych, ulic i mostów. Mogą zostać konstruktorami i pracować na budowie lub w biurze projektowym jako inspektor budowlany.

Absolwenci są przygotowani do pracy w:

 • przedsiębiorstwach wykonawczych,
 • nadzorze budowlanym,
 • wytwórniach betonu i elementów budowlanych,
 • przemyśle materiałów budowlanych,
 • jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą.
Obserwuje się ogromne zapotrzebowanie na absolwentów budownictwa, a Polacy postrzegani są jako dobrze wykwalifikowani i sumienni pracownicy.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków