KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: konserwacja i restauracja dzieł sztuki


Ogólnie

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i praktycznym konserwacji i restauracji dzieł sztuki. Powinien być twórcą, o przygotowaniu artystycznym i naukowym, wyspecjalizowanym w dziedzinie konserwacji i restauracji dzieł sztuki. Powinien być przygotowany do podejmowania samodzielnej lub zespołowej działalności zawodowej zgodnie z obowiązującym prawem w dziedzinie ochrony dóbr kultury i  prawem autorskim.
Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym.

Kierunek konserwacja i restauracja dzieł sztuki możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

historia sztuki i nauki pomocnicze, propedeutyka filozofii i teoria sztuki, socjologia kultury, technologia i techniki dzieł sztuki, rysunek, anatomia plastyczna, malarstwo i rzeźba, chemia, fizyka i biologia, historia, teoria oraz propedeutyka konserwacji zabytków, inwentaryzacja i dokumentacja zabytków, kopie dzieł sztuki, technologia i techniki konserwacji zabytków, podstawy konserwacji i restauracji dzieł sztuki, profilaktyka konserwatorska, projektowanie konserwatorskie;

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktyki


Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Interdyscyplinarna wiedza, wykształcenie artystyczne oraz umiejętności konserwatorskie nabyte w kontakcie z obiektem zabytkowym powinny dać absolwentowi podstawy do podejmowania samodzielnych decyzji oraz do projektowania i realizacji prac badawczo-konserwatorskich i konserwatorsko-restauratorskich.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków