KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: filozofia


Ogólnie
Absolwent powinien posiadać wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem historii filozofii, logiki i etyki. Powinien znać inne dyscypliny filozoficzne – ich tradycje i szczegółowe zagadnienia, stosownie do wybranej specjalności. Absolwent powinien posiadać umiejętność prezentowania poglądów filozoficznych, podstawową umiejętność analizy i interpretacji tekstów filozoficznych oraz tłumaczenia obcojęzycznych tekstów filozoficznych. Powinien być przygotowany do artykułowania i uzasadniania własnych poglądów. Absolwent powinien znać nowożytny język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Kończąc studia II stopnia, absolwent powinien posiadać rozbudowaną i pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie podstaw wykształcenia filozoficznego to jest historii filozofii, logiki, ontologii/metafizyki/teorii bytu, epistemologii/teorii poznania oraz etyki. Powinien posiadać znajomość innych dyscypliny filozoficznych i aktualnego stanu badań w poszczególnych dyscyplinach. Stosownie do wybranej specjalności powinien znać konkretne tradycje filozoficzne, koncepcje i szczegółowe zagadnienia. Powinien posiadać umiejętność samodzielnej analizy, prezentacji i interpretacji tekstów filozoficznych, rozumienia i tłumaczenia tekstów obcojęzycznych, a także twórczego i krytycznego myślenia oraz formułowania, przedstawiania i uzasadniania własnych poglądów. Powinien posiadać podstawy do samodzielnych poszukiwań światopoglądowych i etycznych, do tworzenia własnego obrazu świata i identyfikowania problemów i wyzwań współczesności.

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?
propedeutyka filozofii, historia filozofii, logika, etyka, dyscypliny systemowe, tłumaczenie obcojęzycznych tekstów filozoficznych, dyscypliny pozafilozoficzne, tłumaczenie obcojęzycznych tekstów filozoficznych;

Przynajmniej 50% zajęć powinny stanowić seminaria, ćwiczenia lub konwersatoria.

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy
Studia powinny przygotowywać do kontynuowania edukacji na tym samym lub innych kierunkach, pełnienia różnorodnych ról społecznych i do podjęcia pracy w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli) oraz zawodach, które nie wymagają określonego przygotowania.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków