KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: europeistyka


Ogólnie

Absolwent studiów powinien posiadać ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Powinien rozumieć i umieć analizować procesy społeczne i polityczne dokonujące się w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, a także zasady ekonomiczne i prawne leżące u podstaw organizacji i funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Powinien znać historię Europy, uwarunkowania jej integracji, a także genezę powstania i zasady funkcjonowania Unii Europejskiej. Absolwent powinien umieć rozwiązywać proste problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Winien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.

Absolwent studiów II stopnia powinien posiadać rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę dotyczącą problematyki cywilizacyjnej współczesnego świata i Europy, a także mechanizmów funkcjonowania Unii Europejskiej i całego kontynentu. Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych – również w niestandardowych sytuacjach – a także umieć wystawiać opinie na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem praw człowieka oraz zasad etycznych, prawnych i ekonomicznych. Powinien umieć porozumiewać się w sprawach zawodowych zarówno ze specjalistami, jak i niespecjalistami, a także organizować pracę grupową i kierować pracą zespołów.

Powinien on umieć występować o fundusze unijne i administrować programami unijnymi. Absolwent powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz być przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych.

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

społeczeństwa i kultury Europy, ekonomia, nauki o polityce, prawo europejskie, historia społecznej Europy, systemy polityczne państw europejskich, integracja gospodarcza w Europie, instytucje i procesy decyzyjny w Unii Europejskiej, polityki wspólnotowe, usytuowanie, znaczenie i rola Europy w stosunkach międzynarodowych, usytuowanie, znaczenie i rola Polski w Europie, cywilizacja europejska, tożsamości kulturowe w Europie, demokracja w Europie, polityka zagraniczna i bezpieczeństwo Unii Europejskiej, administracja, sprawy wewnętrzne i wymiar sprawiedliwości Unii Europejskiej, finanse publiczne w Unii Europejskiej, polityka zagraniczna Polski;

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Ukończenie europeistyki otwiera przed absolwentami rozległe możliwości znalezienia ciekawej, dobrze płatnej pracy w kraju i za granicą jako:
  • polscy przedstawiciele w administracji UE,
  • specjaliści w polskich oraz europejskich instytucjach i organizacjach publicznych oraz gospodarczych,
  • eksperci na stanowiskach związanych z szeroko rozumianą współpracą europejską,
  • specjaliści w krajowych i międzynarodowych instytucjach, fundacjach, stowarzyszeniach.
Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych, organach Wspólnot Europejskich, przedsiębiorstwach współpracujących z krajami Unii Europejskiej, placówkach kulturalnych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków