KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: pielęgniarstwo


Ogólnie

Studia pielęgniarskie są dwustopniowe. Można poprzestać na licencjacie. Na studia uzupełniające magisterskie zdaje się egzamin. Po ich ukończeniu uzyskuje się tytuł magistra pielęgniarstwa.

Absolwent pielęgniarstwa to osoba odpowiedzialna, wrażliwa na ludzkie cierpienie, odporna na stres, umiejąca sobie radzić i podejmować właściwe decyzje w sytuacjach ekstremalnych, wykazująca łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, z dużą dozą życzliwości, ciepła i zrozumienia dla problemów swoich podopiecznych, posiadająca szeroką wiedzę medyczną, społeczną i specjalistyczną.

Absolwent posiada wiedzę ogólną z obszaru nauk medycznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa.

Absolwent posiada umiejętności:

 • korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki,
 • udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom,
 • posługiwania się zaawansowaną wiedzą z obszaru nauk medycznych i pielęgniarstwa,
 • sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym,
 • organizowania i nadzorowania opieki pielęgniarskiej,
 • nawiązywania współpracy z członkami zespołu w zakresie doskonalenia jakości opieki,
 • komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy,
 • organizowania pracy własnej,
 • inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia,
 • prowadzenia edukacji prozdrowotnej,
 • wdrażania nowych metod, technik i rozwiązań organizacyjnych,
 • identyfikowania obszarów podejmowania badań i uczestniczenia w badaniach.
Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu pielęgniarstwa.

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

filozofia i podstawy etyki, anatomia, fizjologia, biochemia, genetyka, patomorfologia i patofizjologia, mikrobiologia z podstawami parazytologii, zdrowie publiczne, farmakologia, psychologia, socjologia, pedagogika, podstawy pielęgniarstwa, promocja zdrowia, podstawowa opieka zdrowotna, pielęgniarstwo, środowiskowo-rodzinne, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, interna i pielęgniarstwo internistyczne, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, intensywna opieka medyczna i pielęgniarstwo w stanach zagrożenia życia, psychiatria, pielęgniarstwo psychiatryczne, neurologia, pielęgniarstwo neurologiczne, rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych, psychoterapia, nowoczesne techniki diagnostyczne, teoria pielęgniarstwa, pielęgniarstwo europejskie, intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej, pielęgniarstwo specjalistyczne, zarządzanie w pielęgniarstwie;

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Zapotrzebowanie na pielęgniarki jest bardzo duże – zwłaszcza, że wiele osób decyduje się teraz na wyjazd za granicę. Pracę można rozpocząć już po ukończeniu studiów licencjackich - po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.
Można być zatrudnionym w:
 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w:
 • szpitalach,
 • zakładach podstawowej opieki zdrowotnej,
 • placówkach nauczania i wychowania,
 • ośrodkach służby medycyny,
 • zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych i opiekuńczo – leczniczych,
 • ośrodkach opieki paliatywno – hospicyjnej,
 • jednostkach systemu ratownictwa medycznego,
 • sanatoriach,
 • administracji państwowej i samorządowej,
 • szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków