KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: rzeźba


Ogólnie

Absolwent powinien posiadać interdyscyplinarną wiedzę ogólną z zakresu: historii sztuki, historii kultury i cywilizacji, historii etyki, estetyki oraz filozofii. Powinien posiadać wiedzę i umiejętności warsztatowe oraz artystyczne w zakresie rzeźby oraz obszarów pokrewnych umożliwiające podejmowanie twórczości własnej oraz twórczości w zespole – pod kierunkiem zawodowego artysty rzeźbiarza.
Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Absolwent studiów II stopnia powinien posiadać kwalifikacje artystyczne umożliwiające samodzielną pracę twórczą. Powinien posiadać umiejętności oceny wartości plastycznych oraz zdolności werbalnego określania tych wartości. Powinien posiadać poszerzoną wiedzę z zakresu sztuki współczesnej. Powinien posiadać pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie praktycznej realizacji obiektów rzeźbiarskich w różnych tworzywach i technologiach. Powinien posiadać kwalifikacje do podejmowania współpracy z przedstawicielami innych obszarów kultury oraz z mediami. Powinien umieć rozwijać współpracę z przedstawicielami innych obszarów sztuki – rysunku, grafiki, intermediów, malarstwa.


Kierunek rzeźba możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

historia sztuki, cywilizacji i kultury, historia etyki, estetyki i filozofii, anatomia, geometria wykreślna i perspektywa, podstawy rzeźby, podstawy rysunku, technologie rzeźbiarskie, historia sztuki współczesnej, filozofia, etyka i estetyka, rzeźba, rysunek, ceramika, mała forma rzeźbiarska i medalierstwo, projektowanie i organizacja przestrzeni;

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia pracy w:
  • instytucjach promocji i upowszechnienia kultury i sztuki,
  • wydawnictwach i firmach reklamowych,
  • organizacjach samorządowych, muzeach i galeriach,
  • zespołach projektowych i architektonicznych,
  • zespołach konserwatorskich,
  • szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków