KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: zarządzanie


Ogólnie

Absolwent powinien posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Powinien posiadać umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Powinien być przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym lub bezpieczeństwa publicznego. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwać się słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania w tym języku.
Absolwent studiów II stopnia powinien posiadać umiejętności: krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy) oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych. Absolwent powinien posiadać umiejętności organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania.

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

podstawy zarządzania, nauka o organizacji, mikroekonomia, finanse, prawo, matematyka, statystyka opisowa, zachowania organizacyjne, zarządzanie projektami, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie jakością, informatyka w zarządzaniu, marketing, badania marketingowe, rachunkowość finansowa, finanse przedsiębiorstwa, procesy informacyjne w zarządzaniu, bezpieczeństwo publiczne, dowodzenie, operacje i techniki operacyjne, koncepcja zarządzania, makroekonomia, prawo cywilne, etyka w zarządzaniu, statystyka matematyczna, zarządzanie strategiczne, zarządzanie procesami, marketing międzynarodowy, rachunkowość zarządcza, przedsiębiorczość, prawo handlowe, logistyka, psychologia w zarządzaniu, negocjacje, badania operacyjne, bezpieczeństwo, dowodzenie operacyjne;

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktyki

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwent powinien być przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menadżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach lub kierownika/dowódcy zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa, a także do prowadzenia własnej działalności. Absolwent powinien posiadać umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole.
Absolwent powinien być przygotowany do pracy na stanowiskach: specjalistycznych w systemie zarządzania, menadżerów średniego i wyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności.
Absolwenci w zależności od specjalności, znajdują zatrudnianie w szczególności jako:
  • specjaliści i menedżerowie w przedsiębiorstwach prywatnych i państwowych (np. marketingu, zarządzania jakością, zarządzania zasobami ludzkimi, wykorzystania informatyki w procesach zarządzania, organizacji przedsiębiorstwa, zarządzania finansami oraz rachunkowości),
  • pracownicy urzędów administracji państwowej i samorządowej,
  • menedżerowie w instytucjach, fundacjach, stowarzyszeniach pozarządowych,
  • eksperci na rynku inwestycji, nieruchomości,
  • specjaliści ds. finansów, rachunkowości, w bankach, firmach ubezpieczeniowych oraz  firmach świadczących usługi finansowe.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków