KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: kosmetologia


Ogólnie

Absolwent powinien posiadać umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii. Powinien umieć:
  • planować rodzaj zabiegu kosmetycznego i stosować kosmetyki zgodnie z rozpoznaniem,
  • wykonywać zabiegi kosmetyczne, pielęgnacyjne i upiększające z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
  • prawidłowo odczytywać skład kosmetyku i ustalać jego zastosowania,
  • ściśle współpracować z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,
  • organizować i prowadzić gabinet kosmetyczny.
Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk o zdrowiu.

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

biologia i genetyka, biofizyka, anatomia, histologia, fizjologia i patofizjologia, biochemia, higiena, mikrobiologia i immunologia, farmakologia, doraźna pomoc przedmedyczna, kosmetologia pielęgnacyjna, kosmetologia upiększająca, receptura kosmetyczna, dermatologia, fizjoterapia i masaż, chemia kosmetyczna, estetyka,

Przynajmniej 60% zajęć powinny stanowić seminaria, względnie ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne lub praktyczne.

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktyki


Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwent może pracować w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług oraz współpracować z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo.
Mając świadomość współodpowiedzialności za zdrowie i wygląd pacjenta, powinien wykonywać swój zawód ze szczególną starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i uregulowaniami prawnymi.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków