KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: geodezja i kartografia


Ogólnie

Studia na kierunku geodezja i kartografia kształcą specjalistów w zakresie szeroko rozumianej geodezji obejmującej wyznaczanie położenia obiektów, przedstawianie ich na mapach, geodezyjną obsługę obiektów inżynieryjnych i przemysłowych oraz gospodarkę nieruchomościami.

Absolwent powinien:

 • posiadać podstawową wiedzę z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych i nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z obszaru geodezji i kartografii,
 • posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu geodezji i kartografii,
 • wykazywać znajomość współczesnych metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie oraz numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych,
 • umieć określać i ewidencjonować stan własności Ziemi oraz pozyskiwać dane dla systemów informacji przestrzennej, gospodarki gruntami, projektowania rozwoju obszarów wiejskich, wykonywania map gospodarczych, zasadniczych, topograficznych i tematycznych oraz geodezyjnej realizacji i obsługi inwestycji,
 • posiadać umiejętności korzystania z wiedzy w pracy i życiu codziennym, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, zakładania małych firm i zarządzania nimi oraz korzystania z prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Absolwent studiów II stopnia powinien posiadać umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu nauk technicznych oraz geodezji i kartografii Powinien posiadać umiejętności: kierowania zespołami, wykazywania inicjatywy twórczej, podejmowania decyzji oraz radzenia sobie z podstawowymi problemami prawnymi i administracyjnymi jednostek gospodarczych.

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

matematyka, fizyka, grafika inżynierska, informatyka, geomatyka, rachunek wyrównawczy, geodezja, geodezja satelitarna i astronomia geodezyjna, geodezyjne pomiary szczegółowe, geodezja inżynieryjna, kartografia, fotogrametria i teledetekcja, kataster i gospodarka nieruchomościami, systemy informacji przestrzennej, zaawansowana matematyka, zaawansowane metody opracowywania obserwacji, geodynamika, cyfrowe przetwarzanie obrazu, geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna, pomiary przemieszczeń, satelitarne techniki pomiarowe, gospodarka nieruchomościami;

Przynajmniej 50% zajęć powinny stanowić ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne, projektowe lub terenowe (polowe).

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwent powinien być przygotowany do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii oraz systemów informacji o terenie, a także posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych.

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych,
 • przedsiębiorstwach pokrewnych,
 • małych firmach,
 • administracji państwowej i samorządowej,
 • własnej firmie geodezyjnej lub kartograficznej,
 • szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków