KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: socjologia


Ogólnie

Absolwent posiada wiedzę umożliwiającą wyjaśnianie zjawisk i procesów społecznych oraz uwarunkowań zmian społecznych, posługuje się nowoczesnymi metodami i technikami analizy zjawisk i procesów społecznych - zarówno jakościowymi, jak ilościowymi, z zastosowaniem programów komputerowych. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Struktura przedmiotów oraz ich szczegółowa treść są tak ukształtowane, że w przyszłej pracy zawodowej zapewnią absolwentowi:
 • posiadanie kwalifikacji umożliwiającej podejmowanie pracy na różnych stanowiskach i szczeblach zarządzania oraz organizowania życia społecznego,
 • możliwość podejmowania funkcji organizacyjnych i kierowniczych w różnych instytucjach (przedsiębiorstwach, administracji, samorządach, instytucjach kultury i oświaty, firmach konsultingowych, środkach masowej komunikacji itp.),
 • możliwość analizy danych socjologicznych i statystycznych z wykorzystaniem systemów komputerowych,
 • umiejętność przeprowadzenia diagnozy stanu polityki lokalnej i regionalnej,
 • umiejętność zdiagnozowania i zaproponowanie praktycznych rozwiązań w zakresie występujących w społecznościach lokalnych problemów społecznych,
 • umiejętność przeprowadzenia diagnozy i analizy rynkowych (pracy, konsumpcji różnych towarów i usług itp.),
 • sformułowanie praktycznych zaleceń dla różnych instytucji organizujących życie społeczne.
Absolwent jest przygotowany do samodzielnej realizacji badań społecznych. Umie projektować badania jakościowe i ilościowe. Umie korzystać z podstawowych technik badań terenowych oraz interpretować uzyskane wyniki. Absolwent potrafi wykorzystywać teoretyczny dorobek dyscypliny i analizować dane empiryczne odwołując się do pojęć i modeli teoretycznych. W szczególności umie projektować, monitorować i ewaluować programy służące rozwiązywaniu bieżących problemów społecznych.

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

podstawy socjologii, antropologia kulturowa, systemy, struktury i procesy społeczne w różnych perspektywach teoretycznych, psychologia społeczna, dynamika zmian współczesnego społeczeństwa polskiego, ekonomia, historia myśli socjologicznej i myśli społecznej, statystyka, metody badań społecznych, procesy ludnościowe, etyczne problemy zawodu socjologa, współczesne teorie socjologiczne, przygotowanie i realizacja projektu badawczego, filozofia, logika, metodologia nauk społecznych, zaawansowane techniki komputerowej analizy danych, procedury badań ewaluacyjnych, zróżnicowanie społeczne, globalne procesy społeczne;

Przynajmniej 50% zajęć powinny stanowić seminaria, konwersatoria lub ćwiczenia praktyczne.

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwenci posiadają umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, a także gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji. Potrafią pracować w zespole. Są przygotowani do podjęcia pracy we wszelkich typach instytucji życia zbiorowego, zarówno w sektorze prywatnym (instytucje badań rynkowych, instytucje badań opinii publicznej), jak i sektorze publicznym (administracja rządowa i samorządowa), jak i tak zwanym trzecim sektorze (organizacje pozarządowe). Zatrudniani są na przykład jako:
 • pracownicy ośrodków badania opinii społecznej,
 • specjaliści od kontaktów interpersonalnych w zakładach pracy,
 • pracownicy administracji państwowej i samorządowej,
 • dziennikarze,
 • pracownicy branży reklamowej,
 • pracownicy domów pomocy społecznej, ośrodków rehabilitacyjnych.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków