KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: papiernictwo i poligrafia


Ogólnie

Absolwent powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu technologii papiernictwa i poligrafii oraz maszyn papierniczych i poligraficznych.

Absolwent powinien być przygotowany do:

 • wykonywania pracy zawodowej w przemyśle papierniczym i poligraficznym oraz przemysłach pokrewnych,
 • obsługi maszyn i procesów technologicznych w zakładach przemysłowych,
 • współdziałania ze służbami pomocniczymi oraz kierowania średnim dozorem technicznym,
 • podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej.
Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.

Absolwent studiów II stopnia powinien opanować wiedzę i umiejętności w zakresie zaawansowanych technologii oraz metod badania procesów i eksploatacji maszyn w przemyśle papierniczym i poligraficznym.

Absolwent powinien być przygotowany do:
 • projektowania i prowadzenia procesów w przemyśle papierniczym i poligraficznym oraz przemysłach pokrewnych,
 • prowadzenia badań procesów, maszyn i urządzeń w tych przemysłach,
 • modernizacji procesów i maszyn oraz wdrażania nowych technologii,
 • zakładania małych firm i zarządzania nimi.

Kierunek papiernictwo i poligrafia możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

matematyka, fizyka, chemia, informatyka, grafika inżynierska, mechanika, elektrotechnika i elektronika, ekonomia i prawo pracy, fizykochemiczne podstawy papiernictwa i poligrafii, technologia papiernictwa i poligrafii, maszyny papiernicze i poligraficzne, metrologia papiernictwa i poligrafii, automatyzacja procesów papierniczych i poligraficznych, zastosowanie matematyki w technice, zarządzanie zasobami ludzkimi, projektowanie instalacji technologicznych w papiernictwie i poligrafii, systemy informacji i sterowania w papiernictwie i poligrafii, eksploatacja maszyn papierniczych i poligraficznych, technologia papiernictwa i poligrafii;

Przynajmniej 50% zajęć powinno być przeznaczone na seminaria, ćwiczenia projektowe, audytoryjne bądź laboratoryjne.

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwent powinien być przygotowany do pracy w:
 • zakładach produkcyjnych przemysłu papierniczego i poligraficznego oraz przemysłów pokrewnych,
 • zakładach budowy i remontu maszyn oraz urządzeń papierniczych i poligraficznych,
 • biurach projektowych,
 • instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • laboratoriach branżowych,
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu papiernictwa i poligrafii,
 • administracji,
 • szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).
Absolwent powinien opanować umiejętności współpracy z ludźmi, zarządzania placówkami przemysłu papierniczego, jego zaplecza poligraficznego i zaplecza naukowo-technicznego.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków