KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: mechatronika


Ogólnie

Absolwenci posiadają podstawową wiedzę z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania. Posiadają umiejętności integracji tej wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji produktów oraz analizy produktów w ich otoczeniu.
Absolwenci są przygotowani do uczestniczenia w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z:
 • konstrukcją,
 • wytwarzaniem,
 • sprzedażą,
 • eksploatacją,
 • serwisowaniem,
 • diagnozowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których one występują.
Absolwenci studiów powinni znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.

Absolwenci studiów II stopnia posiadają umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechatroniki, w szczególności związaną z synergią mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn oraz elektroniki, informatyki i teorii sterowania – niezbędną do projektowania i konstruowania specjalistycznych urządzeń stosowanych w: maszynach i pojazdach, urządzeniach i systemach wytwórczych oraz urządzeniach i aparaturze diagnostycznej i pomiarowej.

Absolwenci są przygotowani do:
 • twórczej działalności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych,
 • kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych
 • zarządzania procesami technologicznymi,
 • prowadzenia badań w jednostkach naukowo-badawczych,
 • zarządzania pracowniami projektowymi z zakresu konstrukcji maszyn i procesów technologicznych,
 • podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji,
 • samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kierowania zespołami przemysłowymi i badawczymi.

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

matematyka, fizyka, nauka o materiałach, automatyka i robotyka z teorią sterowania, wprowadzenie do mechatroniki, mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów, konstrukcja maszyn oraz grafika inżynierska, inżynieria wytwarzania, elektrotechnika i elektronika, informatyka i komputerowe wspomaganie w mechatronice, metrologia techniczna i systemy pomiarowe, zarządzanie, organizacja i bezpieczeństwo pracy oraz ergonomia, mechatronika techniczna, mechanika techniczna, elektronika, informatyka techniczna, zarządzanie;

Przynajmniej 50% zajęć powinny stanowić seminaria, ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne i projektowe, względnie pracownie problemowe.

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwenci są przygotowani do pracy w:
 • przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne – elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym,
 • przemyśle oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne, maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane.
 • instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • przemyśle elektromaszynowym (motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu medycznego, lotniczym, obrabiarkowym),
 • stacjach serwisowych i diagnostycznych,
 • placówkach służby zdrowia przy eksploatacji urządzeń medycznych i aparatury diagnostycznej,
 • jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu budowy i eksploatacji urządzeń mechatronicznych.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków