KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: architektura wnętrz


Ogólnie

Absolwent powinien posiadać gruntowną wiedzę i umiejętności w zakresie świadomego i odpowiedzialnego kształtowania najbliższego otoczenia człowieka. Absolwent powinien posiadać zawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie architektury wnętrz. Powinien mieć opanowane metody rozwiązywania problemów w różnorodnych zadaniach projektowych obejmujących kształtowanie otoczenia człowieka.
Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu architektury wnętrz.

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

rysunek, malarstwo i rzeźba, historia sztuki, geometria wykreślna, budownictwo, konstrukcje budowlane, ergonomia, oświetlenie, projektowanie architektoniczne, podstawy projektowania, historia architektury wnętrz i mebli, problemy sztuki współczesnej, pracownie artystyczne i intermediów, projektowanie architektury wnętrz, projektowanie mebli, projektowanie wystaw;

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktyki


Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwent powinien być przygotowany do zespołowej i indywidualnej pracy projektowej w zakresie architektury wnętrz oraz do organizowania działalności projektowej. Powinien posiadać umiejętności komunikowania się i aktywnego uczestniczenia w pracy zespołowej. Absolwent powinien być przygotowany do twórczej pracy projektowej w pełnym zakresie zagadnień wchodzących w zakres architektury wnętrz – w jej kontekście użytkowym i kulturowym. Powinien być przygotowany do podjęcia pracy artystyczno-badawczej i popularyzatorskiej oraz upowszechniania wartości kulturowych w kształtowaniu otoczenia człowieka.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków