KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: gospodarka przestrzenna


Ogólnie

Absolwenci posiadają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz ekonomiczną, przyrodniczą, społeczną, a absolwenci studiów inżynierskich – dodatkowo wiedzę o charakterze technicznym. Absolwenci są przygotowani do:
 • kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi a także zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego,
 • współpracy w przygotowywaniu dokumentów planistycznych,
 • opracowywania analiz przestrzennych do celów gospodarczych i społecznych,
 • podejmowania lokalnych inicjatyw rozwoju i planowania rozwoju w nawiązaniu do posiadanych zasobów,
 • uczestniczenia w konstruowaniu lokalnych strategii rozwoju i opracowywaniu programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności miast, gmin i regionów,
 • planowania rozwoju infrastruktury technicznej,
 • planowania rozwoju usług, w tym usług publicznych,
 • uczestniczenia w działaniach mających na celu ochronę środowiska,
 • współpracy przy sporządzaniu dokumentów oceniających zasoby i stan środowiska przyrodniczego oraz wpływ inwestowania na środowisko,
 • przygotowywania – we współpracy ze specjalistami innych dziedzin – opracowań związanych z ochroną środowiska i planowania na obszarach objętych różnymi formami ochrony,
 • udziału w procesie zarządzania miastami, gminami, powiatami i województwami,
 • podejmowania współpracy regionalnej i współpracy z regionami europejskimi oraz współuczestniczenia w opracowywaniu programów rozwoju regionalnego,
 • współuczestniczenia w opracowywaniu planów rozwoju euroregionów,
 • doradztwa w zakresie gospodarką gruntami i nieruchomościami,
 • doradztwa w zakresie ustalania lokalizacji inwestycji,
 • współpracy w opracowywaniu programów rewitalizacji.
Absolwenci studiów inżynierskich są dodatkowo przygotowani do:
 • opracowywania planów zagospodarowania terenu i planów miejscowych,
 • opracowywania specjalistycznych inżynierskich analiz, planów i projektów transformacji przestrzennych z uwzględnieniem technicznych wymagań poszczególnych form zagospodarowania,
 • sporządzania studiów i analiz zagospodarowania przestrzennego,
 • przygotowywania ofert inwestycyjnych,
 • planowania rozwoju systemów infrastruktury technicznej i związanych z nimi obiektów infrastruktury technicznej,
 • planowania systemów transportowych i związanych z nimi obiektów obsługi transportu,
 • współpracy w opracowywaniu planów rewitalizacji obszarów zurbanizowanych,
 • stosowania podstawowych narzędzi programów Systemu Informacji Przestrzennej w analizach przestrzennych, procesie planowania i zarządzania przestrzenią.
Absolwenci znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadają umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.

Absolwenci studiów II stopnia uzyskują niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu konceptualizacji i planowania zrównoważonego rozwoju, a także kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami w warunkach polaryzacji i konkurencyjności grup, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi oraz zasadami ładu przestrzennego, przy zachowaniu europejskiego dziedzictwa kultury. Absolwenci mają kompetencje analityczne, kreatywne, metodologiczne oraz negocjacyjne. Rozumieją uwarunkowania społeczne i interkulturowe swojej działalności.


Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

matematyka, statystyka, ekonomia, geografia ekonomiczna, rysunek techniczny i planistyczny, socjologia, historia urbanistyki, prawoznawstwo, grafika inżynierska, fizyka, podstawy gospodarki przestrzennej, społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodar-ki przestrzennej, przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią, prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska, ekonomika miast i regionów, samorząd terytorialny, projektowanie urbanistyczne, planowanie przestrzenne, planowanie infrastruktury technicznej, geograficzne systemy informacji przestrzennej, strategia rozwoju gminy, gospodarka nieruchomościami, geodezja i kartografia, budownictwo, zasady projektowania, rewitalizacja obszarów zurbanizowanych, teoria systemów, kształtowanie i ochrona środowiska, teoria organizacji i zarządzania, gospodarka przestrzenna Unii Europejskiej, marketing terytorialny, polityka regionalna, techniki legislacyjne w planowaniu, planowanie rozwoju miast, modele w gospodarce przestrzennej;

Przynajmniej 50% zajęć powinny stanowić seminaria, ćwiczenia audytoryjne, projektowe lub terenowe.

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwenci mogą pracować w:
 • zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym,
 • pracowniach projektowych,
 • jednostkach administracji samorządowej i rządowej,
 • agencjach rozwoju,
 • agencjach nieruchomości,
 • firmach konsultingowych i doradczych,
 • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • przedsiębiorstwach związanych z gospodarką przestrzenną, w tym działających w dziedzinie inwestycji i nieruchomości,
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej,
 • instytucjach i agencjach Unii Europejskiej.
 • firmach otoczenia biznesu.
Absolwenci studiów inżynierskich są przygotowani do pracy w pracowniach projektowych.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków