KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: kompozycja i teoria muzyki


Ogólnie

Absolwent powinien być profesjonalnie wykształconym muzykiem posiadającym wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu kompozycji i teorii muzyki.
Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego rady Europy.

Kierunek kompozycja i teoria muzyki możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

literatura muzyczna, historia muzyki powszechnej, analiza form muzycznych, kształcenie słuchu, harmonia, fortepian, kontrapunkt, podstawy kompozycji, instrumentacja, czytanie partytur, harmonia praktyczna, techniki kompozytorskie xx wieku, muzyka polska xx i xxi wieku, propedeutyka dyrygowania, estetyka muzyki, psychologia muzyki, analiza dzieła muzycznego, promocja i marketing, kompozycja, współczesne metody analityczne, historia teorii muzyki, etnomuzykologia, krytyka i prelekcja, metodologia pracy badawczej;

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwent jest przygotowany do pracy:
  • artystycznej, redakcyjnej i publicystycznej,
  • samodzielnej pracy artystycznej w dziedzinie szeroko pojętej twórczości muzycznej,
  • pracy badawczej,
  • w instytucjach upowszechniania kultury,
  • w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków