KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: architektura krajobrazu


Ogólnie

Absolwent posiada wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych, społecznych i sztuk pięknych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Posiada umiejętności kształtowania obiektów architektury krajobrazu zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka.

Absolwent jest przygotowany do:

 • wykonywania prac inwentaryzacyjnych obiektów architektury krajobrazu,
 • wykonywania ocen szaty roślinnej obiektów architektury krajobrazu,
 • wykonywania projektów zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, łącznie z obiektami zabytkowymi,
 • budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu,
 • kierowania i nadzoru nad robotami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w obiektach architektury krajobrazu,
Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.

Powinien posiadać umiejętności wykonywania zadań badawczych, projektowych i realizacyjnych w zakresie:

 • kształtowania krajobrazu w skali  regionu, w tym parków narodowych, parków krajobrazowych i innych obszarów prawnie chronionych,
 • kształtowania krajobrazu w skali miejscowej, w tym w zakresie ochrony i rewitalizacji historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych,
 • kształtowania krajobrazu miejskiego i otwartego, w tym w otoczeniu budowli inżynierskich.
Absolwent powinien być przygotowany do współpracy z przedstawicielami innych dyscyplin mających wpływ na treść i formę krajobrazu.

Kierunek architektura krajobrazu możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

matematyka, geometria wykreślna, biologia roślin, ekologia, historia sztuki, rysunek i rzeźba, fizjografia, gleboznawstwo, szata roślinna i fauna, budownictwo, instalacje budowlane i materiałoznawstwo, historia sztuki ogrodowej, grafika inżynierska, geodezja, zasady projektowania krajobrazu, projektowanie obiektów architektury krajobrazu, budowa i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu, prawo, ekonomia i zarządzanie, historia i teoria kształtowania przestrzeni, socjologia i psychologia środowiskowa, planowanie przestrzenne, kształtowanie krajobrazu miast, kształtowanie krajobrazu obszarów wiejskich, ochrona krajobrazu, inżynieria krajobrazu, systemy informacji przestrzennej;

Przynajmniej 55% zajęć powinno być ćwiczeniami projektowymi, terenowymi lub audytoryjnymi.

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwent może pracować w:
 • jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu,
 • jednostkach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu,
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
 • jednostkach opracowujących strategie, studia i projekty planów zagospodarowania przestrzennego, projekty urbanistyczne i ruralistyczne,
 • zarządach parków narodowych i krajobrazowych,
 • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu ochrony i kształtowania krajobrazu
 • szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów szkolenia nauczycieli).

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków