KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: ekologiczne źródła energii

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:

 • matematyki, fizyki, chemii, termodynamiki i mechaniki płynów niezbędną dla zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów zachodzących przy wykorzystaniu urządzeń OZE,
 • instalacji i sieci oraz urządzeń wykorzystujących ekologiczne i odnawialne źródła energii oraz o cyklu ich życia i skutkach środowiskowych ich utylizacji,
 • technologii stosowanych w celu ograniczenia zużycia energii i ochrony środowiska,
 • oddziaływania przemysłu energetycznego na środowisko naturalne,
 • sposobów pozyskiwania, przesyłania, konwersji, magazynowania i użytkowania energii z wykorzystaniem urządzeń OZE,
  podstawowych zagadnień mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, automatyki i sterowania.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu:

 • procesów zachodzących w skorupie ziemskiej i atmosferze, w szczególności w kontekście pozyskiwania energii z odnawialnych i ekologicznych źródeł,
 • nauk ścisłych, niezbędnych do prowadzenia pracy badawczej w kontekście pozyskiwania energii ekologicznej, a także jej oddziaływania na środowisko,
 • prowadzenia prac przygotowawczych w celu eksploatacji energii ze źródeł ekologicznych i odnawialnych.

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • wykorzystać poznane zasady i metody fizyki oraz odpowiednie narzędzia matematyczne do rozwiązywania typowych zadań; potrafi przeprowadzić pomiary fizyczne oraz opracować i przedstawić ich wyniki,
 • dokonać poprawnej analizy danych dotyczących zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie, pod kątem pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, stosując podstawowe metody statystyczne oraz algorytmy i techniki informatyczne,
 • określić założenia projektowe konieczne do wykonania lub obliczenia instalacji energetycznej oraz interpretować uzyskane wyniki,
 • zaprojektować instalację grzewczą i grzewczo-chłodzącą wykorzystującą ekologiczne i odnawialne źródła energii,
 • obliczyć efekt ekologiczny i ekonomiczny inwestycji opartych na ekologicznych i odnawialnych źródłach energii,
 • stosować metody grafiki inżynierskiej, posługiwać się komputerowymi programami aplikacyjnymi w kontekście wykorzystania OZE.

Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi:

 • wykorzystać narzędzia statystyczne oraz narzędzia i techniki informatyczne do opisu i analizy danych w zakresie pozyskiwania i eksploatacji energii z ekologicznych i odnawialnych źródeł,
 • zebrać dane w celu przygotowania dokumentacji projektowej,
 • na podstawie zebranych danych dokonać analizy systemu opartego na wykorzystaniu ekologicznych i odnawialnych źródeł energii,
 • zastosować oprogramowanie projektowe i symulacyjne niezbędne do szacowania zasobów energii oraz projektowania instalacji.

Kierunek ekologiczne źródła energii możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku mogą pracować jako:

 • projektanci instalacji grzewczych i energetycznych w zakresie OZE,
 • inżynierowie w zakresie produkcji urządzeń OZE,
 • specjaliści ds. oceny energetycznej i efektywnego zarządzania energią,
 • konsultanci ds. problematyki OZE i ich współpracy ze źródłami konwencjonalnymi,
 • przedsiębiorcy w branży OZE,
 • ekodoradcy,
 • inżynierowie budowy w firmach instalacyjnych.

Miejsca pracy

 • przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, produkcją i eksploatacją urządzeń OZE,
 • zakłady związane z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, dystrybucją nośników energii i użytkowaniem energii, w tym odnawialnych źródeł energii,
 • biura projektowe, laboratoria badawcze i jednostki naukowe,
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej,
 • niezależni konsultanci w zakresie oceny efektywności energetycznej obiektów, technologii i urządzeń,
 • własna działalność gospodarcza w zakresie problematyki związanej z projektowaniem, budową, eksploatacją i remontami urządzeń i instalacji OZE.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków