KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: inżynieria chemiczna i procesowa


Ogólnie

Absolwent powinien posiadać wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

Absolwent powinien:

 • rozumieć oraz umieć interpretować i opisać zjawiska i procesy inżynierii chemicznej i procesowej,
 • rozumieć podstawowe zasady i prawa leżące u podstaw inżynierii chemicznej i procesowej – w tym zasady bilansowania masy, składników, energii i pędu, prawa równowag (chemicznych i fazowych), prawa kinetyki procesowej (reakcji chemicznych, wymiany masy, pędu i energii) – i umieć wykorzystać je do rozwiązywania problemów inżynierii chemicznej i procesowej,
 • zrozumieć przebieg procesów w stanie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz podstawy kontroli i bezpiecznego prowadzenia procesów,
 • umieć planować i prowadzać badania, korzystać z przyrządów pomiarowych oraz interpretować uzyskane wyniki,
 • rozumieć podstawy inżynierii produktu,
 • rozumieć podstawy technologii zrównoważonych i ochrony środowiska,
 • umieć korzystać z podstawowego oprogramowania komercyjnego i przygotowywać własne, proste programy,
 • rozumieć zasady projektowania procesów i aparatów,
 • umieć korzystać z literatury fachowej i baz danych,
 • umieć przygotowywać kalkulację kosztów procesowych.
Absolwent studiów powinien być przygotowany do:
 • komunikowania się z otoczeniem, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych środków komunikacji i prezentacji oraz języka specjalistycznego z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej,
 • pracy zespołowej, w tym pracy grupowej w zespołach multi-dyscyplinarnych,
 • stosowania zasad odpowiedzialności zawodowej,
 • kształcenia ustawicznego,
 • posługiwania się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Absolwent studiów II stopnia powinien posiadać rozszerzoną wiedzę z obszaru nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności:

 • profesjonalnego rozwiązywania problemów adekwatnych do wybranej specjalności,
 • korzystania z zaawansowanego, profesjonalnego dla danej specjalności oprogramowania,
 • prowadzenia zaawansowanych badań doświadczalnych
 • analizowania, oceniania i porównywania alternatywnych rozwiązań dotyczących problemów wybranej specjalności,
 • proponowania i optymalizowania nowych rozwiązań,
 • samodzielnego analizowania problemów z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej.

Kierunek inżynieria chemiczna i procesowa możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

matematyka, fizyka, chemia, przenoszenie i bilansowanie masy, pędu i energii, operacje i procesy jednostkowe, maszyny i aparaty przemysłu chemicznego, grafika inżynierska, informatyka i programowanie, elektrotechnika i elektronika, podstawy automatyki i miernictwa przemysłowego, inżynieria środowiska, technologia chemiczna, podstawy inżynierii produktu, dynamika procesowa, optymalizacja procesowa, projektowanie systemów procesowych;

Przynajmniej 50% zajęć powinny stanowić ćwiczenia projektowe, audytoryjne i laboratoryjne bądź pracownie problemowe.

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwent powinien być przygotowany do:
 • pracy twórczej w zakresie projektowania operacji i procesów stosowanych w przemyśle chemicznym i przemysłach  pokrewnych,
 • kierowania zespołami działalności twórczej,
 • podejmowania decyzji z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych, prawnych, administracyjnych i logistycznych.
Absolwent powinien być przygotowany do pracy w:
 • biurach inżynierskich i pracowniach projektowych,
 • różnych gałęziach przemysłu przetwórczego,
 • przemyśle – chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, kosmetycznym, metalurgicznym, energetycznym, maszynowym, elektronicznym,
 • drobnej wytwórczości,
Przygotowanie absolwenta powinno umożliwić mu pracę w administracji oraz prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków