KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: etnologia


Ogólnie

Etnologia w ogólnym rozumieniu jest nauką zajmującą się opisem, historią i teorią kultury w różnych jej aspektach. W wymiarze opisowym dokumentuje się lub rekonstruuje czasowe i przestrzenne zróżnicowanie kultur w skali globalnej lub regionalnej. W wymiarze teorii dokonuje się modelowego wyjaśnienia lub interpretacji znaczeniowych kultury. Od innych nauk o kulturze odróżnia etnologię jej tradycyjny przedmiot badań: kultury plemienne, ludowe i nieelitarne.
Poprzez studia etnologiczne kształci się absolwenta umiejącego dostrzegać kulturowe podłoże każdej sytuacji społecznej, zdobywającego więc metodologiczne i antropologiczne przygotowanie do refleksji o człowieku i kulturze.
Studia na takim kierunku są okazją do zapoznania się nie tylko z wiedzą z zakresu etnologii, ale też z nauk pokrewnych, a zwłaszcza z antropologii kultury, folklorystyki, muzealnictwa, a więc z wiedzą o człowieku jako twórcy kultury i istocie posługującej się kulturą, w jej aspekcie regionalnym, etnicznym, narodowym, z jej uniwersalnymi wartościami humanistycznymi.

Absolwent powinien posiadać ogólną wiedzę humanistyczną oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu etnologii. Powinien orientować się w problematyce zjawisk kulturowych, organizowania i funkcjonowania kultury oraz znaczenia kultury i historycznej zmienności form kulturowych w etnokulturowej różnorodności świata – od poziomu lokalnego i regionalnego do europejskiego i globalnego. Powinien znać podstawowe pojęcia, idee i koncepcje z obszaru etnologii, antropologii kulturowej i społecznej oraz nauk pokrewnych o kulturze i społeczeństwie. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się terminologią specjalistyczną z zakresu etnologii i nauk pokrewnych.

Absolwent studiów II stopnia powinien posiadać zaawansowaną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę ogólnohumanistyczną oraz wiedzę ogólną z zakresu nauk społecznych. Powinien być zaznajomiony z problematyką antropologii kulturowej, teorii kultury, analizy antropologicznej oraz antropologicznej interpretacji procesów społeczno-kulturowych.


Kierunek etnologia możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

filozofia i socjologia, etnologia i antropologia kulturowa, etnologia świata, Europy i Polski, metodologia i metody badań empirycznych, historia i teoria etnologii i antropologii kulturowej, antropologia wspólnot kulturowych wiejskich i miejskich, antropologiczna interpretacja zjawisk kulturowych, antropologia kultury współczesnej, podstawy teorii kultury, filozofia kultury, teoria kultury i społeczeństwa, antropologia społeczna i kulturowa, współczesne nurty myśli antropologicznej, antropologia stosowana, antropologia tożsamości;

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Wykształcenie etnologiczne przygotowuje do pracy w uniwersytetach, Polskiej Akademii Nauk i instytucjach naukowych, w muzealnictwie etnograficznym i regionalnym, skansenach, placówkach kulturalno-oświatowych i instytucjach komercyjnych zajmujących się kulturą typu ludowego (folklorem, sztuką nieprofesjonalną), w ośrodkach kultury regionalnej i odpowiednich działach administracji oraz wszędzie tam, gdzie potrzebne jest wykształcenie humanistyczne: w centrach badań opinii publicznej, w redakcjach i instytucjach informacyjnych (mediach), w instytucjach prowadzących badania opinii społecznej (reklamie, marketingu, public relations) itp.
Absolwent powinien być przygotowany do pracy w instytucjach i urzędach, w których niezbędni są specjaliści do spraw społecznych i kulturowych oraz umiejący interpretować zjawiska społeczno-kulturowe poprzez pryzmat antropologii – w administracji, samorządach lokalnych, organizacjach pozarządowych, agendach pomocowych.
Ukończenie specjalności nauczycielskiej umożliwia absolwentowi podjęcie pracy w szkolnictwie (zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli). Absolwent powinien być przygotowany do podejmowania pracy badawczej

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków