KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: inżynieria bezpieczeństwa


Ogólnie

Absolwent powinien posiadać:
 • wiedzę ogólną z zakresu nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, w tym z obszaru bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji, urządzeń i instalacji technicznych;
 • umiejętności korzystania z wiedzy w życiu zawodowym, komunikowania się z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania podległymi pracownikami oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną;
 • umiejętności organizowania pracy, w tym organizowania i prowadzenia działań ratowniczych oraz działań zapobiegających i ograniczających wypadki, awarie i choroby zawodowe.
Powinien umieć:
 • projektować i monitorować stan i warunki bezpieczeństwa,
 • organizować i prowadzić akcje ratownicze,
 • wykonywać analizy bezpieczeństwa i ryzyka,
 • kontrolować przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa,
 • kontrolować warunki pracy i standardy bezpieczeństwa,
 • prowadzić badania okoliczności awarii i wypadków,
 • prowadzić szkolenia,
 • pełnić funkcje organizatorskie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem,
 • prowadzić dokumentację związaną z szeroko rozumianym bezpieczeństwem.
Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk technicznych.

Absolwent studiów II stopnia powinien posiadać rozszerzoną wiedzę z obszaru nauk matematycznych, technicznych i ekonomicznych oraz umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii bezpieczeństwa. Powinien umieć korzystać z profesjonalnego oprogramowania, prowadzić badania, analizować, oceniać i porównywać alternatywne rozwiązania, proponować i optymalizować nowe rozwiązania oraz samodzielnie analizować problemy z zakresu inżynierii bezpieczeństwa. Absolwent powinien być przygotowany do projektowania i realizacji operacji i procesów w sferze bezpieczeństwa ludzi, w sytuacjach zagrożeń. Powinien umieć uwzględniać ryzyko i przewidywać skutki podejmowanych decyzji – szczególnie w sytuacjach nadzwyczajnych. Powinien mieć świadomość odpowiedzialności za podejmowane działania. Powinien postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

matematyka, fizyka, chemia, informatyka, grafika inżynierska, mechanika, wytrzymałość materiałów, analiza ryzyka, psychologia i socjologia, prawo krajowe i międzynarodowe, logistyka w bezpieczeństwie, organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa, organizacja systemów ratownictwa, skutki zagrożeń, metody ilościowe i jakościowe oceny ryzyka, monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa, modelowanie zagrożeń, jakość systemów, kontrola i audyt, inżynieria bezpieczeństwa technicznego, techniczne systemy zabezpieczeń, środki bezpieczeństwa i ochrony, procesy informacyjne, bezpieczeństwo informacji, nauka o materiałach, konstrukcja maszyn, mechatronika, termodynamika i mechanika płynów, ergonomia i fizjologia w bezpieczeństwie pracy, matematyczne wspomaganie decyzji, zarządzanie jakością, współczesne problemy bezpieczeństwa, statystyka opisowa, projektowanie systemów bezpieczeństwa, modelowanie wymagań na systemy bezpieczeństwa, systemy eksperckie, systemy informacji przestrzennej, kierowanie/dowodzenie, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, operacje i techniki operacyjne;

Przynajmniej 60% zajęć powinny stanowić ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne, projektowe lub terenowe.

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia pracy związanej z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa i ochrony ludności, którego głównym celem jest ratowanie życia oraz ochrona życia, zdrowia i mienia przed zagrożeniami.
Jest przygotowany do pracy i służby w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz do pracy w administracji publicznej ukierunkowanej na jednostki organizacyjne służb publicznych odpowiedzialne za bezpieczeństwo, a także za gospodarkę.
Powinien być przygotowany do podejmowania decyzji z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych, prawnych, administracyjnych i logistycznych – w warunkach zagrożenia i stresu.
Absolwent może podjąć pracę w sektorze gospodarczym.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków