KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: rolnictwo


Ogólnie

Absolwent jest specjalistą w zakresie technologii produkcji rolniczej, zwłaszcza roślinnej oraz posiada praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Posiada podstawową wiedzę biologiczno-chemiczną i ekologiczną, znajomość ekonomiki, organizacji i zarządzania produkcją oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej.
Absolwent posiada umiejętności wykonywania i opracowywania wyników eksperymentów badawczych, a także wykazywania inicjatywy twórczej i podejmowania decyzji. Posiada pogłębioną wiedzę w danej specjalności, a także znajomość problemów ekologicznych wynikających z rozwoju obszarów wiejskich oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej. Ma umiejętność metodycznego prowadzenia badań rolniczych oraz przetwarzania danych przy użyciu nowoczesnych technik informatycznych.
Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu rolnictwa.

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

botanika i genetyka, chemia i biochemia, fizjologia roślin i mikrobiologia, ekonomia, statystyka matematyczna, agroekologia, agrometeorologia i ochrona środowiska, gleboznawstwo i chemia rolna, hodowla roślin i nasiennictwo, produkcja roślinna, ochrona roślin, produkcja zwierzęca, technika rolnicza, organizacja i ekonomika rolnictwa, ekofilozofia, agrofizyka, analiza instrumentalna, agrobiotechnologia, kształtowanie środowiska, metody badań rolniczych, postęp biologiczny;

Co najmniej 50% zajęć powinno być prowadzone w formie ćwiczeń audytoryjnych, laboratoryjnych lub terenowych.

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwent może pracować w:
  • administracji rolnej, usługach i doradztwie rolniczym,
  • administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem,
  • doradztwie rolniczym,
  • specjalistycznych gospodarstwach rolnych,
  • przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktów roślinnych,
  • instytucjach naukowo-badawczych,
  • ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz jednostkach doradczych.
Jest przygotowany do prowadzenia gospodarstw rolniczych posiadających dział ogrodnictwa i produkcji zwierzęcej. Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli) może pracować w szkolnictwie.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków